تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 جمعه 13 تير 1399  -  21:59 مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی مدیریت منابع
Search
در بخشهای:
تمامی سایت
اخبار
شرکتها
تجهیزات
تماس با پرشیا شبکه
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران
عضویت در سایت
موارد قانونی
سيستم مديريت تجهيزات پزشكي pMq
موسسه خيريه بهنام دهش ‏پور
9207 عنوان کدینگ
7731 عدد محصول
1932 شرکت تجهیزات پزشکی

6 مدیریت منابع  (Resource  management)

6-1 فراهم کردن منابع

سازمان باید بـه منظور هـای زیـر منـابع مـورد نیـاز را تعییـن و آنـها را فراهـم آورد:

الف– بـه اجـرا در آوردن سیسـتم مدیریـت کیفیـت و و برقـرار نگـه داشـتن اثـر بخشـی آن.

ب – بـرآورده کـردن خواسـته های مشتری والزامات قانونی. 

6–2 منابع انسانی  (Human resources)

6–2–1 کلیات

کارکنـانی کـه کارهـای تـاثیر گـذار بـرکیفیـت محصول را انجـام می دهنـد بـاید بـر اسـاس تحصیـلات، آمـوزش، مـهارت ها و تجربه مناسـب دارای شایسـتگی باشـند.  

6–2–2 شایستگی، آگاهی و آموزش  (Competence, awareness and training)

سازمان باید نسبت به موارد زیر اقدام نمـاید:

الف– تعیین شایسـتگی های مـوردنیـازکارکنانیکـه کارهـای تـاثیر گـذار بـر کیفیـت را انجـام می دهند.

ب – فراهـم آوردن آمـوزش یا انجـام سـایر اقدامـاتی کـه بـرای بـرآورده کـردن نیازهــای آن لازم هسـتند.

ج – ارزیابی اثـر بخشـی اقدامـات انجـام شـده.

د – حصــول اطمینـان از اینکـه کارکنـان از مرتبـط بـودن و اهمیـت فعالیت هـای خـود و اینکـه چگونـه آنها در دستیابی بـه اهـداف کیفیـت مشـارکت دارند آگـاه هسـتند و

ه – نگـهداری سـوابق مناسـب مربـوط بـه تحصیـلات، آمـوزش، مـهارت و تجربـه. ( بـه بند 4–2–4 رجوع شـود.)

یادآوری – ممکن است در قوانین ملی یا منطقه ای لازم باشد، تا سازمان برای تعیین نیازهای آموزشی خود روش های اجرایی مدون نماید. 

6–3 زیر ساخت  (Infrastructure)

سازمان باید زیر سـاخت مـورد نیـاز جهت دسـتیابی به انطباق با الزامات و یا خواسـته های مربوط به محصول را تعییـن، فراهم و برقـرار نگـهدارد. زیـرسـاخت بـر حسـب مـوردشامل موارد زیر است:

الف – سـاختمان ها، محل کـار و تاسیسـات جـانبی

ب – تجهیزات مربـوط بـه فرآینـد ( هـم سـخت افزار و هـم نرم افـزار).

ج – خدمات پشـتیبانی کننده ( شـامل حمـل و نقـل یـا تبـادل اطلاعـات).

سازمان باید الزامات  مربوط به فعالیت های نگهداری شامل دوره تناوب اینگونه فعالیت ها را، در صورتیکه نبود آنها برکیفیت محصول اثر سوء بگذارد، تعیین ومدون نماید.

سوابق این گونه نگهداری ها باید، حفظ گردد. (به بند 4-2-4 رجوع شود.)

6–4 محیط کـار  (Work environment)

سازمان باید محیـط کار مورد نیاز جهت دسـتیابی بـه انطباق با الزامات و یا خواسـته های مربوط به محصول را تعییـن و مدیریـت کنـد. الزامات زیر باید اعمال گردند.

الف- سازمان باید الزاماتی را برای سلامتی، پاکیزگی و پوشش پرسنل،زمانی که تماس این پرسنل با محصول یا محیط اثر نامطلوبی بر کیفیت محصول می گذارد برقرارومدون نماید. (به بند 7-5-1-2-1 رجوع شود.)

ب- در مواردیکه شرایط محیطی کار بتواند برکیفیت محصول اثرسوء بگذارد، سازمان باید الزامات مدون برای شرایط محیط کار وروشهای اجرایی یا دستورالعمل های مدون جهت پایش و کنترل این شرایط محیطی ایجاد نماید. ( به بند 7-5-1-2-1 رجوع شود.)

ج- سازمان باید اطمینان یابد کلیه کارکنانی که لازم است بصورت موقت تحت شرایط خاص محیطی (درمحیط کار) فعالیت کنند، به نحو مناسب آموزش دیده یا توسط افراد آموزش دیده سرپرستی می شوند. (به بند 6-2-2ب رجوع شود.)

د- در موارد مقتضی باید ترتیبات خاصی برای کنترل محصول آلوده یا مشکوک به آلودگی (بصورت بالقوه) ایجاد ومدون گردد، تا از آلودگی سایر محصولات، محیط کار یا کارکنان جلوگیری گردد. (به بند 7-5-3 -1 رجوع شود.) 

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه