تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 شنبه 14 تير 1399  -  20:26 استانداردهای تجهیزات پزشکی آزمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 3

حداقل مواد و محیطهای مورد نیاز مختلف آزمایشگاهی

ردیف

وسایل و تجهیزات لازم

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5و6

20

فوشین اسیدی (گرم )

-

50

50

50

100

21

فوشین بازی (گرم )

-

50

50

50

100

22

فنل فتالئین (گرم )

-

25

50

50

50

23

KOH (گرم )

100

500

500

1000

1000

24

NaOH (گرم )

-

500

500

1000

1000

25

تیوسمی کاربازید (گرم )

25

25

25

25

50

26

روغن ایمرسیون (لیتر)

5/0

5/0

5/0

1

1

27

دی استیل منواکسیم (کیلوگرم )

5/0

5/0

5/0

5/0

1

28

NaCl (کیلوگرم )

1

1

1

2

2

29

کلروفرم (لیتر )

-

-

2

2

5/2

30

گلوکز (کیلوگرم )

1

1

1

1

2

31

استن (لیتر )

2

2

2

2

5/2

32

H2O2 (لیتر )

5/0

5/0

5/0

1

1

33

EMB (کیلوگرم )

-

5/0

5/0

1

1

34

مکانکی ( کیلوگرم )

-

5/0

5/0

1

1

35

بلاد آگار ( کیلوگرم )

-

5/0

5/0

1

1

36

سیترات سدیم (گرم )

500

500

1000

1000

1000

37

سیمون سیترات (کیلوگرم )

-

5/0

5/0

5/0

1

38

سابورو دکستروز آگار (کیلوگرم)

-

-

-

5/0

1

حداقل مواد و محیطهای مورد نیازسطوح مختلف آزمایشگاهی

ردیف

وسایل و تجهیزات لازم

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5و6

39

محیط S.S (کیلوگرم )

-

5/0

5/0

5/0

1

40

محیط S.F (کیلوگرم)

-

5/0

5/0

5/0

1

41

SIM (کیلوگرم)

 

5/0

5/0

5/0

1

42

محیط تریپتیک سوی آگار (کیلوگرم)

-

-

5/0

5/0

5/0

43

محیط لیزین (کیلوگرم)

-

5/0

5/0

5/0

1

44

T.S.B (کیلوگرم )

-

-

5/0

5/0

1

45

T.S.I (کیلوگرم)

-

5/0

5/0

5/0

1

46

محیط مولر هینتون (کیلوگرم)

-

5/0

5/0

1

1

47

محیط نوترینت آگار (کیلو گرم )

-

-

5/0

1

1

48

محیط مالونات برات (کیلوگرم )

-

-

5/0

5/0

5/0

49

فنیل آلانین آگار (کیلوگرم )

-

5/0

5/0

5/0

5/0

50

بایل اسکولین آگار (کیلوگرم)

-

5/0

5/0

5/0

5/0

51

پودر اکسیداز (گرم )

-

25

25

25

25

52

محیط اوره برات (کیلوگرم )

-

5/0

5/0

5/0

5/0

53

شاپمن استون آگار (کیلوگرم )

-

-

-

5/0

5/0

54

نوترینت برات (کیلوگرم )

-

5/0

5/0

5/0

5/0

55

محیط برای استرپتوکوک فیکالیس (کیلوگرم )

-

5/0

5/0

5/0

5/0

56

کمپیلو باکتر (کیلوگرم )

-

5/0

5/0

5/0

5/0

57

محیط TCBS (کیلوگرم )

-

5/0

5/0

5/0

5/0

58

محیط بورده ژانگو (کیلو گرم )

-

-

5/0

5/0

5/0

59

محیط تلوریت پتاسیم (کیلو گرم)

-

5/0

5/0

5/0

5/0

60

محیط لوفلر (کیلوگرم )

-

5/0

5/0

5/0

5/0

حداقل کیت های مورد نیاز سطوح مختلف آزمایشگاهی

ردیف

وسایل و تجهیزات لازم

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5و6

1

آنتی سرمهای گروه های خونی (یک سری )

2

2

3

4

5

2

آنتی هیومن گلوبولین (AHG)

1

1

2

3

4

3

آلبومین گاوی

1

1

2

3

4

4

کیت قند

2

3

5

5

5

5

کیت اوره

2

3

5

5

5

6

محلول مانتو (PPD )

1

1

1

1

2

7

نوار تست ادرار

5

15

20

30

50

8

نوار تست قند

1

2

4

10

20

9

کیت رایت

1

2

2

2

3

10

کیت ویدال

1

2

2

2

3

11

کیت RPR ( VDRL )

1

1

2

2

3

12

کیت 2ME

1

2

2

3

3

13

کیت ASO

2

2

2

2

3

14

کیت CRP

1

2

2

2

3

15

کیت Pregnancy

1

2

3

4

5

16

کیت RF

-

2

2

2

3

17

رنگ Retic

-

1

1

2

2

18

کیت PT (جعبه )

-

1

1

2

3

19

کیت PTT (جعبه )

-

1

1

1

2

20

دیسکهای آنتی بیوگرام میکروب شناسی (جعبه)

-

1

1

2

3

21

رنگ مخصوص دیفتری

1

1

1

1

1

حداقل کیت های مورد نیاز سطوح مختلف آزمایشگاهی

ردیف

وسایل و تجهیزات لازم

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5و6

22

کیت TG

-

-

2

2

3

23

کیت بیلی روبین

-

-

2

2

3

24

کیت کلسترول

-

-

2

2

3

25

کیت Fe

-

-

-

3

6

26

کیت TIBC

-

-

-

2

4

27

کیت ALP

-

-

2

2

3

28

کیت ACP

-

-

-

1

2

29

کیت کلسیم

-

-

2

2

3

30

کیت فسفر

-

-

2

2

3

31

سرم کنترل (سری )

1

1

2

3

4

32

کیت آمیلاز

-

-

-

1

2

33

کاغذ PH متر

1

2

3

4

5

34

آنتی سرمهای سالمونلا

-

1

1

1

1

35

آنتی سرمهای شیگلا

-

1

1

1

1

36

آنتی سرمهای E.coli

-

1

1

1

1

37

کنترل PT

-

1

1

1

1

38

کیت اسید اوریک

-

-

2

3

4

39

دیسک تشخیصی هموفیلوس (X-V )

-

-

-

1

1

40

آنتی سرمهای استرپتوکوک

-

1

1

1

1

41

آنتی سرمهای بروسلا

-

1

1

1

1

42

آنتی سرمهای ویبریو (وبا )

-

1

1

1

1

43

کیت AST(SGOT)-ALT(SGPT)

-

-

1

2

3

44

کیت Stone analysis

-

-

1

1

1

45

کیت های هورمونی

-

-

به میزان

به میزان

به میزان

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه