تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 چهار شنبه 18 تير 1399  -  9:27 استانداردهای تجهیزات پزشکی فیزیوتراپی استانداردهای فیزیوتراپی

استانداردهای کمی مربوط به فضای فیزیکی (متر مربع)

نوع تجهیزات

سطح 2

سطح 3 و 4

سطح 5 و 6

ملاحظات

الف

ب

فضای خدمات و پشتیبانی

43

70

100

215

(*) در سطح 3 الف معاینه در کابین ها صورت می پذیرد .

( *) خدمات اداری بر حسب نیاز شامل دفتر ، بایگانی ، اطلاعات ، حسابداری و صندوق است .

( ) در سطح 3 الف خدمات اداری در فضای مشترک با پذیرش صورت می پذیرد .

( 0 ) در سطح 1 حداقل 5 متر مربع فضای بایگانی مستقل در نظر گرفته شود .

() شامل آبدارخانه باشد .

در سطح 2 و 1 شامل رختکن مجزای خانمها و آقایان باشد.

در سطح 2 و 1 شامل حمام مجزای خانمها و آقایان باشد .

در کلیه سطوح دستشویی های مجزای خانمها و آقایان باشد .

( ـ ) در سطح 2 و 1 انبار مصرفی مجزا ( در سطح 1 حداقل 5 متر مربع ) در نظر گرفته شود . 

( $ ) در سطح 2 و 1 رختکن و حمام مجزا در سالن هیدروتراپی در نظر گرفته شود .

( # ) در سالن تمرین درمانی در حداقل دو طرف سالن ( دو دیواره طرفی ) فضای کافی و استحکام مناسب برای نصب تجهیزات ثابت بر روی دیوار وجود داشته باشد .

پذیرش

8

8

10

15

اتاق معاینه (*)

ــ

5

10

15

خدمات اداری( )( *)(0)

ــ

12

15

25

سرویس بهداشتی ()

9

10

20

30

اتاق مطالعه و استراحت کارکنان

10

10

15

20

اتاق کنفرانس

ــ

ــ

20

40

اتاق انتظار بیماران

8

12

15

35

انبار ( ـ )

8

13

15

35

فضای درمانی 

47

80

120

250

سالن الکتروتراپی

15

30

45

85

سالن تمرین درمانی ( # )

20

30

45

100

سالن هیدروتراپی ( $ )

12

20

30

65

جمع فضای مفید

90

150

220

465

فضای ارتباطی تقریبی

30

30

60

100

راهروها

30

40

60

100

جمع فضای موثر تقریبی

120

190

280

565

فضای غیر موثر تقریبی

30

40

60

100

ستون ها و دیوارها

30

40

60

100

جمع زیربنای تقریبی

150

230

340

665

تعداد کابین ها

3

4

6

8

توضیحات :  فضای مفید جمع فضاهای خدمات و پشتیبانی و درمانی است .

فضای موثر جمع فضای مفید و فضای ارتباطی است .                                              

زیر بنا جمع فضاهای موثر و غیر موثر به معنای مساحت کل زیربنای ساختمان است .

استاندارد کمی تجهیزات سرمایه ای ( غیر مصرفی ) الکتروتراپی

نوع تجهیزات

سطح 2

سطح 3 و 4

سطح 5 و 6

ملاحظات

الف

ب

دستگاه TENS ( )

2

3

4

6

( ) انواع جریانهای TENS توسط حداقل نیمی از دستگاهها

()  می تواند دستگاه مولد مشترک گالوانوفارادیک باشد .

( * ) حداقل یک دستگاه مولد IR نامرئی

Hz) ) در فرکانسهای مختلف 1 و 3 مگاهرتز باشد.

(# )هردستگاه حداقل 10 بک را درخود جای         می دهد .

( ) در صورتیکه بیشتر از یکی باشد حداقل یک دستگاه مناسب قرار دادن کل اندام فوقانی یا تحتانی باشد .

( ـ ) با پروب های مختلف باشد .

( *) با انواع الکترود در اندازه های مختلف
() می تواند دستگاه مولد مشترک با گالوانیک و فارادیک باشد .

 

دستگاه فارادیک ()

1

2

3

5

دستگاه گالوانیک ()

1

2

3

5

چراغ IR ( * )

2

2

3

4

U.S ( Hz )

1

1

2

4

اینترفرشیال ( IF )

1

1

2

4

دستگاه هات پک #

1

1

2

3

دستگاه پارافین ( )

1

1

2

2

چراغ UV

ــ

1

1

2

دستگاه LASER ( ـ )

ــ

ــ

1

2

دستگاه Vibrator

1

1

2

3

دیاترمی موج کوتاه(SWD)( *)

1

1

2

4

دیاترمی موج متوسط(MWD)

ــ

ــ

1

2

دستگاه وازوترین

ــ

ــ

2

3

دستگاه دیادینامیک ()

ــ

ــ

1

2

دستگاه میوفیدبک

ــ

ــ

1

2

دستگاه ولتاژ بالا ( High Voltage )

ــ

ــ

1

2

تخت چوبی مناسب

3

5

6

8

صندلی چوبی

3

5

6

8

چهار پایه پای تخت

3

3

5

8

تابوره

3

5

6

8

ترالی حمل وسایل

3

5

6

8

استانداردهای کمی تجهیزات سرمایه ای ( غیر مصرفی )

هیدروتراپی

نوع تجهیزات

سطح 2

سطح 3 و 4

سطح 5 و 6

ملاحظات

الف

ب

ویرپول اندام ها

1

1

2 *

3 *

( * ) برای اندام فوقانی و تحتانی

 ( ) با تجهیزات مربوط به انتقال بیمار به داخل آب

ویرپول تمام بدن

ــ

1

1

2

وان پروانه ای

ــ

ــ

   1 

استخر

ــ

ــ

ــ

1  

وان درمان با جریانهای الکتریکی (گالوانوفارادیک)

ــ

ــ

1

1

صندلی مخصوص ویرپول

ــ

ــ

1

2

تخت مخصوص ویرپول

ــ

ــ

1

2

استانداردهای کمی تجهیزات سرمایه ای ( غیر مصرفی )

تمرین درمانی

نوع تجهیزات

سطح 2

سطح 3 و 4

سطح 5 و 6

ملاحظات

الف

ب

فریم

یک تختی

دو تختی

یک تختی و دوتختی

3 و 2 تختی

 

 ( * ) قابل تنظیم برای اطفال و بزرگسال

 ( ** ) در اندازه های مختلف

 ( ـ ) در انواع مختلف

تخت زیر فریم

1

2

3

6

صندلی کوادری سپس

1

1

2

3

پارالل بار *

1

1

1

2

آینه متحرک

1

1

2

4

وال بار

1

1

2

4

نردبان انگشتان

1

1

2

3

ماشین مچ دست

1

1

2

3

ماشین چرخش ساعد

1

1

2

3

تخته غلتان ( ** ) ( Tilt  board )

2

2

4

6

پولی ثابت

1

1

2

3

یولی متحرک

1

1

2

3

وزنه ( سری )

1

1

2

3

چرخ شانه

1

1

2

3

دوچرخه ثابت

1

1

2

4

تردمیل

ــ

ــ

1

2

عصا ( جفت ) ( ـ )

2

2

4

6

واکر اطفال و بزرگسال

2

2

4

6

صندلی چرخدار

ــ

1

2

3

توپ CP

2

2

4

8

استوانه غلتان

1

2

4

8

استانداردهای کمی تجهیزات سرمایه ای ( غیر مصرفی )

تمرین درمانی ـ ادامه

نوع تجهیزات

سطح 2

سطح 3 و 4

سطح 5 و 6

ملاحظات

الف

ب

دستگاه کشش ثابت گردن

1

1

2

3

 

 

 

() هر عدد معادل 5/3 متر مربع مساحت 

( 20/2 5/1 )

دستگاه کششی اتوماتیک

ــ

1

2

3

پلکان

1

1

2

3

سطح شیب دار

1

1

2

3

تخت چرخانTilt  Table

1

1

2

3

قایق ( Rowing  Machine )

ــ

ــ

1

2

دستگاه Isokinetic

ــ

ــ

ــ

1

دستگاه قدم زنی ( Stepping Machine )

_

ــ

ــ

1

CPM

ــ

ــ

ــ

2

تخت مخصوص درمانهای دستی

ــ

ـ

1

2

تخت معاینه ودرمان معمولی

2

4

6

8

تخت سه شکن

ــ

1

2

3

تشک ( )

2

3

4

6

عصای سه پایه

ــ

1

2

3

عصای چهارپایه

ــ

1

2

3

استانداردهای کمی حرارت ، تعویض هوا و تهویه مطبوع

نوع فضا

فضای تمرین درمانی

فضای الکتروتراپی

فضای هیدروتراپی

ملاحظات

هوای تازه ( در ساعت)

2 بار تغییر حجم

2 بار تغییرحجم

2 بار تغییر حجم

 

(*) بهتر است 100% هوای تازه باشد .

( ) در صورت آلودگی موردی گندزدایی ضروری است .

Dust  Spot = D.S

D.0P  = برای ذرات با قطر3/0 میکرون

 

 

هوای جابجایی

6 بار تغییر حجم

2 بار تغییر حجم

6 بار تغییر حجم

برگشت هوا

مجاز است

مجاز است

مجاز است *

تصفیه میکروبی هوا

ضروری نیست

ضروری نیست

ضروری نیست

تصفیه هوا ( ذرات معلق ، دود ، گرد و خاک ، با استفاده از فیلتر در دستگاه هواساز )

2 فیلتر 20و 83 D.S

( صفر و 52 D.O.P )

1 فیلتر  20 D.S

( صفرD.O.P )

2 فیلتر 20و 83 D.S

( صفر و 52 D.O.P )

دما

24 درجه  سانتیگراد

(75درجه فارنهایت)

24 درجه  سانتیگراد

(75درجه فارنهایت)

27 درجه  سانتیگراد

(80درجه فارنهایت)

رطوبت در فصل گرم

55%

55 %

55 %

رطوبت در فصل سرد

45 %

45 %

45 %

استانداردهای کمی روشنایی

روشنایی نوع فضا

حداقل ( لوکس )

مطلوب ( لوکس )

ملاحظات

فضاهای عمومی

200

220

 

اتاق انتظار

200

220

انبار

200

220

سرویسهای بهداشتی

150

200

پذیرش

350

400

اتاق معاینه

450

500

اتاق کنفرانس

300

350

سالن تمرین درمانی

250

320

سالن الکتروتراپی(کابینها)

250

320

سالن هیدروتراپی

200

220

راهروها

150

200

رختکن

150

200

اتاق گچ

250

320

استانداردهای کمی تجهیزات سرمایه ای ( غیر مصرفی )

معاینه و تشخیص

نوع تجهیزات

سطح 3

سطح 2

سطح 1

ملاحظات

الف

ب

جعبه رویت فیلم رادیولوژی

1

1

2

3

 

ترازوی حمام

1

1

2

3

وسیله اندازه گیری قد

1

1

2

3

ترولی ابزار

1

1

2

3

چهارپایه

1

1

2

3

چکش رفلکس

1

1

2

3

چراغ قوه

1

1

2

3

گونیا متر

1

1

2

3

متر فلزی

1

1

2

3

متر پارچه ای

1

1

2

3

کالیپر

1

1

2

3

قیچی معمولی

1

1

2

3

قیچی گچ بری

1

1

2

3

دستگاه فشار سنج

1

1

2

3

گوشی معاینه

1

1

2

3

پاراوان

1

1

2

استانداردهای کمی تجهیزات سرمایه ای ( غیر مصرفی )

وسایل عمومی

نوع تجهیزات

سطح 2

سطح 3 و 4

سطح 5 و 6

ملاحظات

الف

ب

صندلی معمولی

8

12

20

40

 

صندلی پشت میز

2

4

8

12

میز تحریر و اداری

1

2

3

4

میز کوچک

1

2

3

4

تخته وایت برد

1

2

3

4

فایل مخصوص بایگانی

2

4

6

8

پوشه مخصوص بایگانی

300

500

1000

2000

قفسه کتابخانه ای

1

2

3

4

دستگاه ساکشن

ــ

1

2

3

Bed  Pan

1

1

2

3

لگن استیل

1

1

2

3

رخت آویز

5

8

12

15

ساعت دیواری

3

5

8

10

استانداردهای کمی تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی

نوع تجهیزات

سطح 2

سطح 3 و 4

سطح 5 و 6

ملاحظات

الف

ب

الکترودهای الکتروتراپی(   )

10

15

20

40

(   ) در اندازه های مختلف

 

 ( * )به میزان کافی بعلاوه باندازه مصرف 3 ماهه موجود در انبار

 

( ) به میزان وتعداد کافی بعلاوه باندازه مصرف 6 ماهه در انبار

 

 ( ـ ) بعلاوه باندازه مصرف یکساله در انبار

 

پد الکتروتراپی ()

10

15

20

40

ژل U.S

*

*

*

*

کیسه شنی

6

10

15

20

طناب

کابل

حوله

کیسه مخصوص هات پک ( * )

10

15

20

40

کیسه مخصوص کلدپک ( * )

ــ

ــ

6

12

فنر با اندازه های مختلف ( ـ )

5

5

15

20

اسلینگ با انواع مختلف ( ـ )

5

5

15

20

حلقه S ( ـ )

5

5

15

20

نوار مچ دست ( ـ )

2

2

5

10

لامپ IR ( ـ )

2

2

3

4

پارافین مایع و جامد

طشت پلاستیکی

1

1

2

4

پنبه ( بسته )

2

4

6

8

الکل ( شیشه )

2

2

4

6

باند کشی ( بسته )

6

12

20

40

نوار گچی ( بسته )

6

12

20

40

ویرپل ( بسته )

6

12

20

40

گاز استریل ( بسته )

20

30

40

50

استانداردهای کمی تجهیزات مصرفی ونیمه مصرفی

( ادامه )

نوع تجهیزات

سطح 2

سطح 3 و 4

سطح 5 و 6

ملاحظات

الف

ب

پودر تالک

*

*

*

*

 

( ** ) در اندازه ها و به اشکال مختلف

ملحفه وروبالشی

بالش معمولی

بالش برای حالت دهی **

5

10

15

20

ماسک یکبار مصرف

*

*

*

*

دستکش یکبار مصرف

*

*

*

*

دستمال کاغذی

*

*

*

*

دستمال توالت

*

*

*

*

باند زخم بندی

*

*

*

*

چسب زخم بندی

*

*

*

*

صابون مایع

*

*

*

*

بتادین

*

*

*

*

مواد ضد عفونی کننده

*

*

*

*

کاغذ رول

*

*

*

*

استانداردهای کیفی فضا و مکان 

رعایت نکات زیر برای همه مراکز فیزیوتراپی در هر سطح اجباری است :

ـ بخش فیزیوتراپی باید ترجیحا" در طبقه همکف ساختمان قرار گیرد یا در صورت واقع شدن در سایر طبقات، امکان دسترسی آسان به آن برای همه مراجعان ( با عصا ، واکر ، صندلی چرخدار ، تخت ) از طریق تعبیه آسانسور یا سطح شیب دار وجو د داشته باشد .

ـ در بخش فیزیوتراپی باید فضای کافی برای نگهداری وسایل ضروری مصرفی و غیر مصرفی (ترجیحا" به شکل دو انبار مجزا بعنوان انبار تجهیرات و انبار مواد مصرفی ) که به شکل مناسبی قفسه بندی و فضاسازی شده اند وجود داشته باشد .

ـ در بخش فیزیوتراپی باید فضای مناسب جهت استراحت کارکنان وجود داشته باشد .

ـ در بخش فیزیوتراپی باید فضای مناسب به عنوان اتاق انتظار بیماران ( ترجیحا" با دو قسمت مجزای اتاق انتظار بیماران سرپایی واتاق انتظار بیماران بستری ) با صندلی کافی وتجهیزات رفاهی وجود داشته باشد .

ـ در بخش فیزیوتراپی باید فضاهای ارتباطی ، راهروها ، درب های ورودی اتاقها و کابین های مناسب عبور و مرور بیماران با شرایط مختلف ( با عصا ـ با واکر ـ با صندلی چرخدار ـ با تخت ) باشد . بدین منظور باید پهنای راهروها حداقل 3 متر و پهنای درب های ورودی حداقل 120 سانتی متر باشد .

ـ کف راهروها ، فضاهای عمومی خدماتی و درمانی باید با پوشش مناسب غیر لغزنده که به آسانی قابل شستشو و تمیز کردن باشد مفروش شود .

ـ کابینها باید به شکل آسانی از هم مجزا شده و هر یک مساحت کافی داشته باشند . ( حداقل 5/1 متر در 2/2 متر ) .

ـ در هر کابین باید تنها یک تخت درمانی و تجهیزات لازم درمانی جای داده شود .

ـ درون کابین ها نباید از بیرون دیده شود .

ـ برای جدا کردن کابین ها از پرده ضخیم استفاده شده ودیواره جدا کننده کابین ها حداقل 2 متر ارتفاع داشته باشد .

ـ در طراحی اولیه بخش فیزیوتراپی باید پیش بینی فضای کافی برای توسعه بر اساس بالارفتن سطح تقاضای ارائه خدمات درمانی پیش بینی گردد .

 استانداردهای کیفی محیط زیست و بهداشتی 

رعایت نکات زیر برای همه مراکز فیزیوتراپی در هر سطح اجباری است .

ـ در کلیه کابین ها و فضاهای عمومی مورد استفاده باید سطل زباله پدال دار با کیسه زباله یکبار مصرف موجود باشد .

ـ کلیه سرویسهای بهداشتی باید مجهز به آب سرد و گرم و صابون مایع ، دستمال کاغذی و (ترجیحا" خشک کن برقی ) باشد .

ـ کف کلیه راهروها و فضاهای عمومی باید قابل شستشو و ضدعفونی باشد .

ـ کلیه پرسنل به هنگام درمان باید از روپوش سفید وتمیز استفاده نمایند .

ـ امکان دفع بهداشتی و ایمن زباله و اضافات آلوده میکروبی وجودداشته باشد .

ـ وجود سیستم دفع بهداشتی فاضلاب در کلیه قسمتها و بخصوص هیدروتراپی و سرویسهای بهداشتی ضروری است .

ـ دستشویی ها و حمام ها تا ارتفاع مناسب از کف کاشی شده باشند ( حداقل تا ارتفاع 5/1 متر از کف )

ـ در صورت استفاده از پارافین حتما" عضو قبل از درمان شسته و در صورت لزوم ضدعفونی شود .

ـ کلیه تخت ها با ملحفه سفید تمیز پوشیده شده و ترجیحا" در هر بار استفاده با کاغذ تمیز وبهداشتی یک پارچه پوشیده شوند .

ـ حوله ها به صورت هفتگی شسته ، ضدعفونی و خشک شوند .

ـ حوله ی استفاده شده در خارجی ترین لایه فقط برای یک بیمار استفاده شده و قبل از استفاده مجدد شسته ، ضدعفونی و خشک شوند .

 استانداردهای کیفی تجهیزات و ایمنی

 رعایت نکات زیر برای همه مراکز فیزیوتراپی در هر سطح اجباری است .

ـ بخش فیزیوتراپی باید دارای سیستم گرمایش و سرمایش مناسب (ترجیحا" قابل تنظیم به شکل مجزا برای هر اتاق) باشد. ـ بخش فیزیوتراپی باید دارای سیستم تهویه و هوادهی مناسب ( ترجیحا" قابل تنظیم به شکل مجزا برای هر فضا ) باشد .

ـ سیستم حرارتی و تهویه و تعویض هوای به کار رفته باید قادر به :

الف ـ ثابت نگهداشتن دمای خشک هوای داخل فضاها در فصول مختلف سال در مقابل تغییرات دمای هوای خارج

ب ـ ثابت نگهداشتن رطوبت نسبی هوای داخل فضاها در مقابل تغییرات رطوبت نسبی هوای خارج

ج ـ کنترل فشار نسبی هر یک از فضاهای داخلی بخش فیزیوتراپی نسبت به فضاهای مجاور داخل بخش و فضاهای مجاور سایر قسمتهای بیمارستان

د ـ تامین هوای تازه مورد نیاز هر فضا

هـ ـ تخلیه مناسب و موثر هوای آلوده و بویناک

و ـ کنترل درجه تصفیه و پاکیزگی هوا  

ـ برای هر یک از کابین ها سیستم هشدار دهنده ( زنگ اخبار ) موجود باشد .

ـ بخش دارای سیستم اعلان و اطفای حریق باشد .

ـ به ازای هر 30 نفر مراجعه کننده در روز به تعداد 8 تا 10 عدد صندلی مناسب در اتاق انتظار موجود باشد .

ـ در فضاهای عمومی و در کابین ها رخت آویز مناسب وجود داشته باشد .

ـ کابینها به شکل مشخص و مناسب شماره گذاری شده باشند .

ـ تجهیزات نصب شده بر روی دیوار از ایمنی و استحکام کافی برخوردار باشند و استحکام و ایمنی آنها به شکل دوره ای کنترل شود .

ـ تجهیزات نصب شده بر روی دیوار در فاصله مناسبی از سطح زمین نصب شده و ترجیحا" از نظر ارتفاع از سطح زمین قابل تنظیم باشد .

ـ کلیه امکانات و سرویسهای موجود در بخش شامل سرویسهای بهداشتی ، مناسب استفاده بیماران با صندلی چرخدار باشد .

ـ حتی المقدور معاینه و درمان توسط فیزیوتراپیست همگن صورت پذیرد .

ـ مشخصات کامل بیماران در دفتر مراجعان به شکل روزانه ثبت گردد .

ـ برای هر بیمار پرونده با مشخصات کامل شامل شرح حال ، نتایج معاینه ، تشخیص ودرمان وجود داشته ودر هر بار مراجعه تکمیل گردد ( شامل نحوه پیشرفت بیماران ، یافته های جدید ، اقدامات انجام گرفته ، طرح درمان بعدی )

ـ پرونده های بیماران در جای مناسبی که امکان دسترسی آسان و سریع به آنها وجود دارد بایگانی شود .

ـ کلیه کادر درمانی و غیر درمانی حاضر در بخش از اتیکت که نام و نام خانوادگی و سمت آنان به شکل کاملا" خوانا در آن درج شده است ، استفاده نمایند .

ـ شرح وظایف هر فرد در بخش کاملا" مشخص گردیده و به فرد ابلاغ گردد .

ـ وسایل و تجهیزات بنحوی مستقر گردند که نیاز به حمل و نقل مکرر آنها از یک مکان به مکان دیگر به حداقل برسد .

ـ وسایل و تجهیزات الکتریکی بطور دوره ای ومنظم از نظر ایمنی و عدم وجود خطر شوک الکتریکی هر 3 تا 6 ماه یکبار کنترل شوند .

ـ وسایل و تجهیزات الکتریکی بطور دوره ای و منظم از نظر شدت و کیفیت خروجی هر 3 تا 6 ماه یکبار کنترل شوند .

ـ وسایل و تجهیزات الکتریکی به طور دوره ای و منظم از نظر کالیبره بودن کنترل شوند .

ـ نکات ایمنی که رعایت آن مورد نیاز است به بیماران گوشزد شده واز فهم و رعایت آن توسط آنها اطمینان حاصل شود .

ـ تمام پریزهای برق باید دارای اتصال زمین باشد .

ـ بخش فیزیوتراپی باید دارای سیستم پیچینگ و اطلاع رسانی مستقل باشد .

 استانداردهای کیفی هیدروتراپی 

رعایت نکات زیر برای همه مراکز فیزیوتراپی در هر سطح که دارای بخش هیدروتراپی هستند اجباری است.

ـ در بخش هیدروتراپی باید هوا به طور منظم تهویه شده تا درصد رطوبت در حد مطلوب باقی بماند .

ـ ذخیره کافی برای تامین آب مورد نیاز وجود داشته باشد .

ـ آب سرد و گرم به راحتی در دسترس باشد .

ـ امکان تخلیه مناسب و بهداشتی آب وجود داشته باشد .

ـ فضاهای داخلی وان ، و یرپول و استخر مرتبا" شسته ، تمیز ودر صورت نیاز ضدعفونی شوند .

ـ محل بخش فیزیوتراپی از سایر بخش ها مجزا باشد .

ـ بخش هیدروتراپی نسبت به سایز بخش ها فشار هوای منفی داشته باشد تا هوای بویناک و مرطوب به بخش های دیگر راه نیابد .

ـ در صورت وجود استخر درجه حرارت آن قابل تنظیم بوده ومرتبا" کنترل شود .

ـ استخر از عمق مناسب برای جلوگیری از خطرات غرق شدن برخوردار باشد .

ـ آب استخر مرتبا" گندزدایی و در صورت لزوم تعویض گردد .

ـ بیماران قبل از استفاده از استخر استحمام نمایند .

ـ بهنگام استفاده از ویرپول عضو مورد نظر کاملا" شسته و تمیز و در صورت نیاز ضدعفونی شود .

ـ بیماران ( بخصوص کودکان و افراد کهنسال ) بهنگام استفاده از وسایل هیدروتراپی تحت مراقبت و نظارت دائم باشند .

ـ در بخش هیدروتراپی باید رختکن مناسب و حمام باتعداد دوش کافی در نظر گرفته شود .

ـ محلی برای خشک کردن حوله ها همراه با وسیله ای جهت خشک کردن در نظر گرفته شود .  

استاندارد اتاق گچ و اسپلینت 

ـ در مراکز فیزیوتراپی سطح 2 و 1 باید بخش مجزایی با حداقل مساحت 5 متر مربع بعنوان اتاق گچ و اسپلینت در نظر گرفته شود .

ـ اتاق گچ و اسپلینت باید مجهز به تجهیزات مورد نیاز شامل Oven ، سینک مخصوص ، طشت ، لگن استیل ، میز ، تخت ، قیچی مخصوص برای تهیه و برداشتن گچ و اسپلینت باشد .

ـ سیستم مناسب دفع فاضلاب باید در اتاق گچ و اسپلینت پیش بینی گردد تا با استفاده از فیلتر مناسب مانع از ورود پس مانده های گچ به درون فاضلاب و بسته شدن آن گردد .

ـ آب سرد و گرم باید در اتاق گچ و اسپلینت در دسترس باشد .  

{
}

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه