تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 شنبه 14 تير 1399  -  20:35 استانداردهای تجهیزات پزشکی اتاق عمل جراحی انواع ست های جراحی شماره 3

هیداتید ست

تعداد

نام وسایل

ردیف

1

سه راهه فلزی

1

2

سرنگ 504

2

4

قاشق استیل

3

1

نیدل اسپینال

4

3

نیدل 18-10-11

5

3

نیدل های کوچک

6

1

سرنگ 10 سی سی

7

3

سوند 6-10-12

8

1

سر ساکشن سوزندار

9

3

تروکا

10

4

دسته تروکا

11

ست سوچر

تعداد

نام وسایل

ردیف

1

دسته نایف

1

2

کلمپ معمولی

2

2

کلمپ راست

3

1

سوزنگیر

4

1

پنست دندانه دار

5

1

پنست بدون دندانه

6

1

قیچی سوچر

7

1

قیچی مدسن

8

4

پنس شان

9

1

گیره استیل

10

1

سینی

11

2

کاسه

12

2

ریک ریترکتور

13

1

رینگ فورسپس

14

ست کت دان

تعداد

نام وسایل

ردیف

1

دسته نایف

1

2

کلمپ معمولی

2

2

موسکتیو کلمپ

3

1

سوزنگیر

4

1

قیچی سوچر

5

1

قیچی مدسن

6

1

پنست دندانه دار

7

1

پنست بدون دندانه

8

2

اکارتور ریک ظریف

9

1

شان سوراخدار

10

1

کاسه کوچک

11

1

حوله

12

4

پنس شان

13

1

رینگ فورسپس

14

2

آلیس

15

2

استریت کلمپ

16

1

کوخر

17

1

گیره استیل

18

1

سینی

19

ست D & C

تعداد

نام وسایل

ردیف

2

رینگ فورسپس

1

1

تناکولوم

2

1

والنوم

3

1

پنست بلند

4

1

سوند ادراری

5

1

هیسترومتر

6

7

کورت مختلف

7

16

دیلیتور از شماره 3 تا 8

8

1

هوی اسپاکولوم

9

2

سیس اسپاکولوم

10

2

پوستریور ریترکتور

11

2

پنس شان

12

1

سینی

13

ست مینور

تعداد

نام وسایل 

ردیف

1

دسته نایف شماره 4

1

1

دسته نایف شماره

2

1

قیچی میو

3

1

قیچی مدسن ظریف

4

1

قیچی سوچر

5

1

فورسپس دندانه دار

6

1

فورسپس بدون دندانه

7

1

رینگ فورسپس

8

2

کاسه تکی

9

6

کلمپ معمولی

10

3

آلیس کلمپ

11

1

استریت کلمپ

12

2

کلمپ کوخر

13

3

سوزنگیر

14

6

پنس شان

15

2

ریک ریترکتور

16

2

رایت انگل ریترکتور

17

1

گیره

18

1

سینی

19

2

اکارتور کوخر

20

4

قیچی سر کج بلند 2 عدد سوچر 2 عدد

21

1

روژین دسته بلند

22

4

رایت انگل کلمپ معمولی

23

1

پنس استخوان گیر سر کج

24

2

اکارتور چنگی چهار شاخه

25

2

استخوان گیر متوسط و کوچک

26

3

دنده بر

27

2

دیانا

28

2

دنده نزدیک کن

29

2

پنست بلند دندانه دار

30

2

پنست بلند بدون دندانه

31

1

اکارتور ریه اطفال

32

1

سوزنگیر بلند

33

4

روژین ریه بلند

34

3

پنس سر مثلثی بلند کج

35

5

پنس سر مثلثی راست

36

1

اکارتور اسپکولار

37

1

اکارتور چست بزرگ

38

1

رینگ استیل

39

ست واژینال

تعداد

نام وسایل

ردیف

2

دسته بیستوری شماره 4

1

1

دسته بیستوری شماره 3

2

12

کلمپ معمولی

3

2

کلمپ راست

4

12

آلیس کوتاه و بلند

5

2

ببکاک

6

4

کوخر بلند

7

2

رینگ فورسپس

8

1

والسلم

9

1

سوند ادراری بلند

10

4

سوزنگیر

11

3

پنست دندانه دار

12

2

قیچی مدسن

13

2

قیچی سوچر

14

14

پنس شان

15

1

اکارتور مثانه

16

2

کاسه ورشو

17

2

کوخر کوچک

18

2

سمیس اسپکولوم بزرگ و کوچک

19

1

سر ساکشن

20

1

سمیس فورسپس

21

ست وسکولار

تعداد

نام وسایل

ردیف

3

قیچی باشن

1

1

مدسن متوسط 

2

1

مدسن ظریف

3

1

سوچریزر

4

2

ادسون فورسپس بدون دندانه

5

1

ادسون فورسپس دندانه دار

6

3

پنست وسکولار

7

2

پنست وسکولار بریج

8

2

کوتری فورسپس

9

1

سر ساکشن ظریف با سیم

10

3

نیدل هولدر معمولی

11

1

نیدل هولدر ظریف بلند

12

1

یولداگ بلند

13

3

یولداگ کوتاه

14

12

موسکتیو کلمپ

15

2

گیره استیل

16

2

وسکولار کلمپ کوچک

17

1

کولی ( کولیز ) کلمپ

18

4

وسکولار کلمپ استریت

19

4

رایت انگل کلمپ

20

4

ساتیسکی کوچک

21

3

سینی

22

ست مستکتومی

تعداد

نام وسایل

ردیف

3

دسته نایف شماره 3 و 4

1

1

دو نیکر دسته طلایی و معمولی

2

3

فورسپس دندانه دار

3

2

فورسپس بدون دندان

4

1

ادسون فورسپس دندانه دار

5

1

ادسون فورسپس بدون دندانه

6

6

قیچی میو – مدسن – سوچر

7

3

نیدل هولدر

8

1

رینگ فورسپس

9

1

سر ساکشن

10

6

رایت انگل کلمپ

11

2

کلی کلمپ

12

6

آلیس کوتاه 4 عدد 2عدد بلند

13

2

ببکاک

14

5

کوخر

15

2

کلمپ استریت

16

8

کلمپ معمولی

17

6

کلمپ موسکتیو

18

12

پنس شان

19

 

ریچاردسون مختلف

20

2

دیور

21

1

رایت انگل ریترکتور

22

2

 

23

2

ادسون کلمپ

24

1

سام ساکشن

25

1

سینی

26

ست تراکیاستومی  

تعداد

نام وسایل

ردیف

20

لوله تراکیا شماره های مختلف

1

2

آلیس

2

1

دسته نایف شماره 3

3

1

کلمپ تراکیاتومی

4

2

کلی کلمپ

5

4

کلمپ کرو

6

4

موسکتیو کرو

7

1

سر ساکشن ظریف

8

2

اکارتور ریک

9

2

اکارتور نارابوف

10

2

هوک

11

1

رینگ فورسپس

12

2

پنس بدون دندانه

13

1

پنس دندانه دار

14

1

قیچی سوچر

15

1

قیچی مدسن

16

1

سوزنگیر

17

1

سینی

18

1

شان سوراخدار

19

4

پنس شان

20

1

گیره

21

1

کاسه کوچک

22

ست تیروئید

تعداد

نام وسایل

ردیف

1

دسته نایف شماره 4

1

1

دسته نایف شماره 3

2

1

دسته نایف شماره 3 بلند

3

16

موسکتیو کلمپ

4

12

پنس شان

5

1

سوزنگیر ظریف

6

3

سوزنگیر متوسط کوتاه و بلند

7

1

سر ساکشن ظریف

8

4

رایت انگل کلمپ

9

1

قیچی مدسن بلند ظریف

10

2

قیچی مدسن کوتاه

11

1

قیچی میو

12

2

قیچی سوچر

13

6

کلمپ رایت معمولی

14

3

رایت انگل ریترکتور

15

1

پنس تیروئید

16

4

استریت کلمپ متوسط

17

6

آلیس

18

1

رینگ فورسپس

19

2

پنست ادسون بدون دندانه

20

2

پنست بدون دندانه

21

1

پنست لو ادسون

22

2

کوخر بلند

23

3

کوخر ظریف سر کج

24

4

کوخر سر کج معمولی

25

1

پنس سر مثلثی

26

1

گیره

27

1

سینی

28

ست هرنیا

تعداد

نام وسایل

ردیف

2

دسته بیستوری شماره 3 کوتاه

1

2

دسته بیستوری شماره 4 کوتاه

2

12

کلمپ کرو معمولی

3

6

کلمپ راست

4

2

رایت انگل کلمپ

5

4

کوخر متوسط

6

4

کوخر کوچک

7

2

کلی کلمپ کوتاه

8

3

آلیس

9

2

ببکاک

10

1

رینگ فورسپس

11

2

سوزنگیر متوسط

12

2

سوزنگیر کوچک دسته زرد

13

2

قیچی سوچر

14

1

قیچی میو

15

1

قیچی مدسن متوسط

16

1

قیچی مدسن ظریف

17

2

اکارتور فارابوف

18

2

اکارتور دیور ظریف

19

2

اکارتور ریچاردسون

20

1

سر ساکشن معمولی

21

1

پول ساکشن

22

2

پنست دندانه دار متوسط

23

2

پنست بدون دندانه

24

2

پنست بدون دندانه کوتاه

25

2

پنست دندانه دار کوتاه

26

12

پنس شان

27

10

رینگ

28

2

اکارتور رو

29

2

اکارتور ریک

30

1

گیره

31

1

سینی

32

2

ادسون کلمپ

33

ست هرنیا اطفال

تعداد

نام وسایل

ردیف

2

دسته نایف

1

2

اکارتور ریک

2

2

رایت انگل ریترکتور

3

2

آی ریترکتور

4

1

رینگ فورسپس

5

1

فورسپس دندانه دار بزرگ

6

2

فورسپس بدون دندانه بزرگ

7

2

ادسون فورسپس دندانه دار

8

2

 ادسون فورسپس بدون دندانه

9

2

قیچی مدسن

10

2

قیچی سوچر

11

2

سوزنگیر

12

4

رایت انگل کلمپ

13

2

کوخر

14

2

کلی کلمپ

15

2

آلیس

16

2

کلمپ معمولی

17

8

موسکتیو کلمپ

18

2

پنس شان

19

2

کلمپ راست معمولی

20

2

ببکاک

21

1

سینی

22

ست بیسیک اطفال

تعداد

نام وسایل

ردیف

2

دسته نایف شماره 3 کوتاه

1

1

دسته نایف شماره 4

2

1

دسته نایف شماره 3 بلند

3

12

موسکتیو کلمپ کرو

4

12

موسکتیو کلمپ راست

5

4

کلمپ معمولی

6

2

کلمپ راست بلند

7

2

کلی کلمپ معمولی

8

4

آلیس

9

2

ادسون کلمپ

10

1

سوزنگیر معمولی

11

2

سوزنگیر متوسط دسته زرد

12

2

سوزنگیر ظریف

13

1

رینگ فورسپس

14

2

پنست دندانه دار ظریف

15

1

پنست دندانه دار بلند

16

2

پنست بدون دندانه ظریف

17

2

پنست دندانه دار معمولی متوسط

18

2

پنست دندانه دار معمولی

19

1

پنست بدون دندانه بلند

20

1

اکارتور شکمی

21

1

اکارتور متوسط

22

2

اکاتور دو سره ریک دوبل

23

2

اکارتور رایت انگل

24

1

اکارتور ریچاردسون بزرگ

25

1

اکارتور ریچاردسون متوسط

26

2

اکارتور آی ریترکتور

27

2

اکارتور رو

28

1

اکارتور هرینگتون

29

2

اکارتور دیور ظریف

30

1

اکارتور چنگکی خودکار

31

2

قیچی سوچر

32

1

قیچی مدسن بلند

33

1

قیچی مدسن متوسط

34

1

قیچی مدسن ظریف

35

1

قیچی مدسن خیلی ظریف کوتاه

36

1

قیچی میو

37

1

سر ساکشن ظریف

38

1

پول ساکشن

39

1

سر ساکشن معمولی

40

12

پنس شان

41

2

کوخر متوسط

42

2

رایت انگل کلمپ

43

2

ببکاک

44

2

سینی

45

ست بیسیک

تعداد

نام وسایل

ردیف

2

دسته نایف شماره 4

1

2

دسته نایف شماره 3

2

1

دسته نایف شماره 3 بلند

3

16

کلمپ معمولی

4

12

استریت کلمپ

5

6

استریت کلمپ بلند

6

6

کلی کلمپ متوسط

7

4

آلیس بلند

8

4

آلیس کوتاه

9

4

رایت انگل کلمپ کوتاه

10

2

رایت انگل کلمپ متوسط

11

1

ادسون کلمپ

12

2

کلی کلمپ بلند

13

2

رایت انگل کلمپ بلند

14

2

کوخر بلند

15

4

کوخر کلمپ متوسط

16

6

کوخر کلمپ کوچک

17

3

ببکاک کلمپ

18

3

رینگ فورسپس

19

1

سوزنگیر بلند

20

2

سوزنگیر متوسط

21

2

سوزنگیر کوتاه

22

2

قیچی سوچر

23

1

قیچی میو

24

2

قیچی مدسن کوتاه

25

1

قیچی مدسن بلند

26

16

پنس شان

27

4

گیره

28

1

سینی

29

3

اکارتور ریچاردسون

30

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه