تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 شنبه 14 تير 1399  -  20:43 استانداردهای تجهیزات پزشکی اتاق عمل جراحی انواع ست های جراحی شماره 2

جنرال ظریف

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

قیچی استاندارد   5/14

1

1

قیچی متسن بام – فینو کرو    5/14

2

1

قیچی ظریف کرو    12

3

1

پنست آدسون بی دندانه   12

4

1

پنست آدسون با دندانه    12

5

1

پنست سمکین با دندانه    15

6

4

پنس بیبی موسکیتو هارتمن کرو    10

7

3

پنس موسکیتو هالستد کرو   5/12

8

2

پنس موسکیتو هالستد مستقیم  5/12

9

2

پنس موسکیتو هالستد مستقیم دندانه دار  5/12

10

1

پنس جمینی (رایت انگل )   14

11

5

پنس شان بکهاوس    11

12

1

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر    18

13

1

سوزنگیر مایو – هگار   14

14

1

سوزنگیر مایو – هگار   16

15

1

دسته بیستوری استاندارد   3

16

1

دسته بیستوری استاندارد   4

17

1

اکارتور سن – مولر  5/8*7  16  کند

18

1

اکارتور سن – مولر  5/8*7  16  تیز

19

1 SET

اکارتور فارابوف     12

20

1

پنس آلیس  4*5     15

21

1

پنس ببکاک    16

22

1

گیره وسایل  14

23

ست جنرال ارولوژی

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

قیچی استاندارد مستقیم   5/18

1

1

قیچی مایو کرو    17

2

1

قیچی متسن بام – نلسون کرو    18

3

1

قیچی متسن بام – نلسون کرو    23

4

1

پنست استاندارد بی دندانه    16

5

1

پنست استاندارد بی دندانه    20

6

1

پنست استاندارد بی دندانه    25

7

1

پنست استاندارد با دندانه     16

8

1

پنست استاندارد با دندانه     20

9

1

پنست دو بیکی مستقیم        20

10

2

پنس موسکیتو هالستد مستقیم   5/12

11

6

پنس موسکیتو هالستد کرو     5/12

12

2

پنس کرایل مستقیم     14

13

6

پنس کرایل کرو       14

14

4

پنس بنگولا کرو      26

15

1

پنس روچستر پین مستقیم     20

16

1

پنس روچستر پین کرو     20

17

2

پنس کوخر مستقیم   2*1    16

18

1

پنس کوخر مستقیم   2*1    24

19

1

پنس جمینی (رایت انگل )     18

20

1

پنس جمینی (رایت انگل )     20

21

1

پنس رایت انگل لیهی (واسکولار )   23

22

8

پنس شان بکهاوس     13

23

ست جنرال ارولوژی

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

پنس اسپونچ کولین مستقیم        25

23

2

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر      25

24

1

سوزنگیر مایو – هگار     16

25

1

سوزنگیر مایو هگار      20

26

1

سوزنگیر مایو – هگار   24

27

1

دسته بیستوری استاندارد     7

28

1

دسته بیستوری استاندارد     4

29

1

سر آسپیراتور یانکوئر     27

30

1

اکارتور روکس

31

1

اکارتور روکس

32

1 SET

اکارتور فارابوف     15

33

1

اکارتور دیور    50       30 

34

1

اکارتور دیور    75      30

35

1

اکارتور نواری 50       33

36

1

اکارتور بالفور بزرگسالان کامل     180

37

2

پنس آلیس   5*6    15

38

1

پنس آلیس   5*6    19

39

2

پنس ببکاک   18

40

1

پنس ببکاک   24

41

2

گیره وسایل    14

42

ست جنرال ظریف اورولوژی

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

قیچی استاندارد مستقیم    5/14

1

1

قیچی مایو- کرو    14

2

1

قیچی متسن بام – نلسون کرو     14

3

1

قیچی متسن بام – نلسون کرو     18

4

1

پنست استاندارد بی دندانه    16

5

1

پنست آدسون بی دندانه      12

6

1

پنست استاندارد با دندانه     16

7

1

پنست آدسون با دندانه       12

8

2

پنس موسکیتو هالستد مستقیم   5/12

9

6

پنس موسکیتو هالستد کرو      5/12

10

2

پنس کرایل مستقیم     14

11

6

پنس کرایل کرو       14

12

2

پنس بنگولا کرو      20

13

2

پنس کوخر مستقیم   2*1    14

14

1

پنس جمینی (رایت انگل )    14

15

1

پنس جمینی (رایت انگل )    18

16

8

پنس شان بکهاوس     11

17

2

پنس اسپونچ (رینگ )  فورستر     18

18

1

سوزنگیر مایو – هگار     14

19

1

سوزنگیر مایو – هگار     16

20

1

دسته بیستوری استاندارد    7

21

1

دسته بیستوری استاندارد    4

22

1

سر آسپیراتور یانکوئر     27

23

ست پروستاتکتومی آبدومینال

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

قیچی استاندارد مستقیم     5/18

1

1

قیچی مایو کرو    17

2

1

قیچی متسن بام – نلسون کرو    18

3

1

قیچی متسن بام – نلسون کرو    23

4

1

پنست استاندارد بی دندانه     16

5

1

پنست استاندارد بی دندانه     20

6

1

پنست استاندارد بی دندانه     25

7

1

پنست استاندارد با  دندانه     16

8

1

پنست استاندارد با  دندانه     20

9

1

پنست دو بیکی مستقیم     20

10

2

پنس موسکیتو هالستد مستقیم    5/12

11

6

پنس موسکیتو هالستد کرو     5/12

12

2

پنس کرایل مستقیم    14

13

6

پنس کرایل کرو    14

14

4

پنس بنگولا کرو   26

15

1

پنس روچستر پین مستقیم    20

16

1

پنس روچستر پین کرو     20

17

2

پنس کوخر مستقیم  2*1   16

18

2

پنس کوخر مستقیم  2*1    24

19

1

پنس جمینی (رایت انگل )    18

20

1

پنس جمینی (رایت انگل )    23

21

8

پنس شان بکهاوس     11

22

1

پنس اسپونچ کولین مستقیم     25

23

ست پروستاتکتومی آبدومینال

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر      25

24

1

سوزنگیر مایو – هگار   16

25

1

سوزنگیر مایو – هگار   20

26

1

سوزنگیر مایو – هگار   24

27

1

دسته بیستوری استاندارد   7

28

1

دسته بیستوری استاندارد    4

29

1

سر آسپیراتور یانکوئر    27

30

1

اکارتور روکس

31

1

اکارتور روکس

32

1

اکارتور فارابوف     15

33

1

اکارتور دیور    38  میلیمتری

34

1

اکارتور دیور    50  میلیمتری

35

1

اکارتور نواری   40 میلیمتری

36

1

اکارتور گوسه   140 میلیمتری

37

2

پنس آلیس    5*6   15

38

2

پنس آلیس 5*6     19

39

2

پنس ببکاک    18

40

2

پنس ببکاک    24

41

2

گیره وسایل    14

42

ست سنگ کلیه و حالب

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

اکارتور پلکی کوشینگ    20

1

1

اکارتور پلکی کوشینگ    20

2

1

پنس سنگ رندال     23

3

1

پنس سنگ رندال     22 

4

1

پنس سنگ رندال     22

5

1

پنس سنگ رندال     22

6

ست یوروتروپلاستی

ست یورتروپلاستی شامل ست جنرال ارولوژی است به اضافه اقلام ذیل :

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

اکارتور چنگکی خودکار ویلتنر

1

ست نفرکتومی

ست نفرکتومی شامل ست جنرال ارولوژی بزرگ است به اضافه اقلام ذیل :

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

پنس رایت انگل لیهی (واسکولار )    23

1

1

پریوست الویتور لامبوت     15

2

1

پریوست دوین چپ گرد     17

3

1

پریوست دوین راست گرد  17

4

1

دنده یرگرتز – استیل     27

5

 
ست سیستکتومی و سیستوپلاستی
 
ست سیستکتومی و سیستوپلاستی شامل ست جنرال ارولوژی بزرگ است به اضافه اقلام ذیل :
 

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

سر آسپیراتور پول مستقیم    22

1

1

پنس روده کوخر مستقیم      25

2

1

پنس روده کوخر کرو    25

3

 
ست جنرال کوچک ارولوژی
 

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

 

1

قیچی استاندارد مستقیم    5/18

1

 

1

قیچی مایو کرو    17

2

 

1

قیچی متسن بام – نلسون کرو     18

3

 

1

پنست استاندارد بی دندانه    16

4

 

1

پنست استاندارد بی دندانه   20

5

 

1

پنست استاندارد با دندانه    16

6

 

1

پنست استاندارد با دندانه   20

7

 

1

پنست دو بیکی مستقیم     20

8

 

2

پنس موسکیتو هالستد مستقیم  5/12

9

 

6

پنس موسکیتو هالستد کرو   5/12

10

 

2

پنس کرایل مستقیم    14

11

 

6

پنس کرایل کرو    14

12

 

1

پنس بنگولا کرو   26

13

 

1

پنس روچستر پین مستقیم    20

14

 

2

پنس کوخر مستقیم  2*1   16

15

 

1

پنس جمینی (رایت انگل )   18

16

 

8

پنس شان بکهاوس    13

17

 

1

پنس اسپونچ کولین مستقیم   25

18

 

1

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر   25

19

 

1

سوزنگیر مایو – هگار    18

20

 


 

 

 

 

1

 

 

21

 

1

دسته بیستوری استاندارد    4

22

 

 

1

سرآسپیراتور یانکوئر    27

23

 

 

1

اکارتور روکس

24

 

 

1

اکارتور روکس

25

 

 

1SET

اکارتور فارابوف    15

26

 

 

2

پنس آلیس 5*6   15

27

 

 

2

پنس ببکاک    18

28

 

 

2

گیره وسایل   14

29

 

 

 
ست هایپوسپادیازیس
 

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

قیچی استاندارد مستقیم   5/14

1

1

قیچی مایو کرو      14

2

1

قیچی متسن بام – نلسون کرو    14

3

1

قیچی بیبی متسن بام کرو   5/11

4

1

پنست استاندارد بی دندانه    16

5

1

پنست آدسون بی دندانه    12

6

1

پنست استاندارد با دندانه  16

7

1

پنست آدسون با دندانه      12

8

2

پنس موسکیتو هالستد مستقیم    5/12

9

4

پنس موسکیتو هالستد کرو  5/12 

10

2

پنس کرایل مستقیم    14

11

4

پنس کرایل کرو    14

12

1

پنس بنگولا کرو    20

13

1

پنس کوخر مستقیم  2*1    14

14

1

پنس جمینی (رایت انگل )    14

15

8

پنس شان بکهاوس      11

16

1

پنس اسپونچ (رینگ ) فورستر    18

17

1

سوزنگیر مایو – هگار     14

18

1

سوزنگیر مایو – هگار     16

19

1

دسته بیستوری استاندارد    7

20

1

دسته بیستوری استاندارد    4

21

1

اکارتور فارابوف    15

22

1

پنس آلیس  5*6    15

23

1

پنس ببکاک    16

24

1

گیره وسایل  14

25

 
ست U.D.T
 

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

قیچی استاندارد مستقیم    5/14

1

1

قیچی مایو کرو     14

2

1

قیچی متسن بام- نلسون کرو     18

3

1

پنست استاندارد بی دندانه      16

4

1

پنست آدسون بی دندانه        12

5

1

پنست استاندارد با دندانه      16

6

1

پنست آدسون با دندانه        12

7

2

پنس موسکیتو هالستد مستقیم   5/12

8

6

پنس موسکیتو هالستد کرو        5/12

9

2

پنس کرایل مستقیم      14

10

6

پنس کرایل کرو          14

11

1

پنس بنگولا کرو         20

12

2

پنس کوخر مستقیم   2*1   14

13

1

پنس جمینی (رایت انگل )    14

14

8

پنس شان بکهاوس      11

15

1

پنس اسپونچ (رینگ) فورستر     18

16

1

سوزنگیر مایو – هگار    14

17

1

سوزنگیر مایو – هگار    16

18

1

دسته بیستوری استاندارد   7

19

1

دسته بیستوری استاندارد   4

20

1

سر آسپیراتور یانکوئر      27

21

1

اکارتور روکس    15

22

1

اکارتور روکس    16

23

1SET

اکارتور فارابوف     15

24

2

پنس آلیس   5*6    15

25

2

پنس ببکاک     16

26

1

گیره وسایل   14

27

 
به جز موارد بالا اقلام ذیل مورد نیاز می باشد :
 

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

قیچی ظریف (بیبی متسن بام )    5/11

1

1

اکارتور چنگکی ظریف

2

 
پلاستیک زنان

تعداد

نام وسایل

ردیف

1

قیچی مدسن ظریف

1

1

قیچی سوچر ظریف

2

4

موسکتیو

3

2

پنست ادسون

4

1

پروپ

5

1

کتینگ کوتری

6

1

سر ساکشن ظریف

7

1

دسته نایف شماره 3

8

1

سوزنگیر

9

1

تره ورشو

10

ست  رترکتومی

تعداد

نام وسایل

ردیف

2

رینگ

1

4

بلید

2

2

رابط

3

6

پیچ بلید ( پایه بلند )

4

4

پیچ بلید

5

ست وازکتومی

تعداد

نام وسایل

ردیف

1

تره ور شو

1

1

پنس سه گوش

2

1

پنس حلقه دار

3

1

قیچی ظریف کرو

4

1

قیچی ظریف

5

1

موسکتیو

6

1

وازکتومی جدید

7

1

دیش استیل

8

1

پنس حلقه دار

9

1

کلمپ مخصوص وازکتومی

10

1

قیچی نسج

11

1

آلیس

12

1

رینگ فورسپس

13

ست آمپوتیشن

تعداد

نام وسایل

ردیف

3

پری استیوالویتور

1

1

چکش

2

1

کورت متوسط

3

1

کورت دو طرفه

4

1

بن کترو بن اکشن

5

1

رونژور

6

1

اره استیل

7

1

سینی

8

1

سوهان

9

1

اره ژیگلر

10

1

دسته اره ژیگلر

11

ست FAT injection

تعداد

نام وسایل

ردیف

1

سرنگ

1

1

پیستون

2

1

تروکا دو قسمتی

3

4

نیدل با استیلت

4

8

نیدل بدون استیلت

5

1

سر ساکشن

6

ست الکتروتراپی هموروئید

تعداد

نام وسایل

ردیف

1

دستگاه الکتروتراپی هموروئید

1

1

هندل دستگاه هموروئید

2

1

پنست کوتری هموروئید

3

1

نیدل هموروئید

4

1

جعبه مخصوص هموروئید

5

ست  بن بیوپسی

تعدا

نام وسایل

ردیف

1

بن کتی تر

1

1

رونژور

2

1

کورت

3

1

چکش

4

1

پری استوالویتور

5

3

استیانوم

6

ست Hypospedus

تعداد

نام وسایل

ردیف

2

دسته نایف شماره 3

1

1

قیچی ژوزف دسته طلایی بلند

2

1

قیچی ژوزف دسته طلایی کوتاه

3

1

قیچی استریت طلایی

4

2

قیچی مدسن معمولی 2

5

2

قیچی استریت معمولی

6

1

فورسپس بدون دندانه معمولی

7

2

ادسون فورسپس بدون دندانه طلایی

8

2

ادسون فورسپس دندانه دار

9

2

نیدل هولدر دسته طلایی

10

2

اکارتور هوک رایت انگل

11

2

آلیس

12

6

موسکتیو

13

3

استریت موسکتیو

14

6

پنس شان

15

1

رینگ فورسپس

16

2

کاسه

17

ست بیسین

تعداد

نام وسایل

ردیف

1

لگن بزرگ

1

1

کاسه بزرگ

2

1

کاسه کوچک

3

2

کاسه متوسط

4

1

تره ورشو

5

1

رینگ فورسپس

6

ست دیش فشار وریدی

تعداد

نام وسایل

ردیف

1

دیش فشار وریدی

1

1

مانومتر ساده

2

2

سه راهه

3

2

سرنگ شیشه ای 504

4

ست روده – معده

تعداد

نام وسایل

ردیف

1

سر ساکشن سوراخدار

1

10

کلمپ روده بزرگ

2

4

کلمپ روده کوچک

3

1

سینی کوچک

4

ست مدنیا سیتاسکوپی

تعداد

نام وسایل

ردیف

2

کورد پرژکتور

1

2

ریترکتور مدیناسکوپ اندازه مختلف

2

3

پنس بیوپسی مدنیا سکوپ

3

3

سر ساکسن مدنیا سکوپ

4

3

نیدل مختلف با استابلت

5

2

فیبر اپتیک

6

ست AV - Shut 

تعداد

نام وسایل

ردیف

1

قیچی چشمی

1

2

نیدل هولدر چشمی

2

2

ادسون فورسپس دندانه دار

3

2

ادسون فورسپس بدون دندانه

4

6

موسکتیو

5

4

کلمپ معمولی

6

1

رینگ فورسپس

7

1

فورسپس معمولی دندانه دار

8

1

فورسپس بدون دندانه

9

1

فورسپس دسته طلایی

10

2

اکارتور رایت انگل

11

1

دسته نایف شماره 3

12

1

دسته نایف شماره 4

13

2

کاسه

14

1

قیچی مدسن

15

1

قیچی سوچر

16

2

سوزنگیر

17

3

بولداک کلمپ

18

6

پنس شان

19

1

دوبیکس فورسپس

20

2

اکارتور آی یا آی لیور رایت انگل

21

1

پروپ

22

1

گیره

23

1

سر ساکشن ظریف

24

4

کلمپ وسکولار

25

3

دیلیتور

26

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه