تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 چهار شنبه 18 تير 1399  -  8:45 استانداردهای تجهیزات پزشکی اتاق عمل جراحی انواع ست های جراحی شماره 1

ست پیوند دهنده کلیه (دهنده )

ردیف

مشخصات کالا

تعداد

1

 قیچی استاندارد مستقیم  5‚18

1

2

قیچی مایو کرو  17

1

3

قیچی متسن بام- نلسون کرو  18

1

4

قیچی متسن بام- نلسون کرو  23

1

5

پنست استاندارد بی دندانه   16

1

6

پنست استاندارد بی دندانه   20

1

7

پنست استاندارد بی دندانه   25

1

8

پنست استاندارد با دندانه    16

1

9

پنست استاندارد با دندانه   20

1

10

پنست دو بیکی مستقیم    20

1

11

پنس موسکیتو هالستد مستقیم  5‚12

2

12

پنس موسکیتو هالستد کرو   5‚12

6

13

پنس کرایل مستقیم   14

2

14

پنس کرایل کرو   14

6

15

پنس بنگولا کرو  26

4

16

پنس روچستر پین مستقیم 20

1

17

پنس روچستر پین کرو 20 

1

18

پنس کوخر مستقیم  2*1    16

2

19

پنس کوخر مستقیم  2*1   24

2

20

پنس جمینی (رایت انگل ) 18

1

21

پنس جمینی (رایت انگل ) 23

1

22

پنس رایت انگل لیهی (واسکولار ) 23

2

23

پنس شان بکهاوس  13

8

24

پنس اسپونچ کولین مستقیم    25

1

25

پنس اسپونچ (رینگ ) فورستر  25

2

26

سوزنگیر مایو- هگار  16

1

ست پیوند دهنده کلیه (دهنده )

ردیف

مشخصات کالا

تعداد

27

سوزنگیر مایو هگار   20

1

28

سوزنگیرمایو-هگار  24 

1

29

دسته بیستوری استاندارد   7

1

30

دسته بیستوری استاندارد   4

1

31

سر آسپیراتور یانکوئر     27

1

32

اکارتور روکس

1

33

اکارتور روکس

1

34

اکارتور فارابوف      15

1  SET

35

اکارتور دیور 50      30

1

36

اکارتور دیور 75      30

1

37

اکارتور نواری 50    33

1

38

اکارتور بالفور بزرگسالان کامل   180

1

39

پنس الیس 5*6  15

2

40

پنس الیس 5*6  19

2

41

پنس ببکاک      24

2

42

گیره وسایل

2

اقلام ذیل به عنوان تک پیچ در جراحی پیوند کلیه (دهنده ) مورد نیاز می باشد .

ردیف

مشخصات کالا

تعداد

1

پریوست الویتور لامبوت   15

1

2

پریوست دویان  (چپ گرد )

1

3

پریوست دویان (راست گرد )

1

4

دنده بر  گرتز – استیل

1

5

چکش لوکه

1

در صورت برداشتن کلیه راست آیتم ذیل نیز مورد نیاز می باشد .

ردیف

مشخصات کالا

تعداد

1

پنس ساتنسکی دو بیگی   24

1

ست اپی زیا تومی

ردیف

مشخصات کالا

تعداد

1

قیچی مایو مستقیم    17

1

2

قیچی اپی زیاتومی براون استدلر   5/14

1

3

پنست استاندارد با دندانه    16

1

4

پنس کرایل کرو    14 

2

5

پنس اسپونچ (رینگ ) فورستر   20

1

6

سوزنگیر مایو – هگار   18

1

تیوبکتومی آبدومینال

ردیف

مشخصات کالا

تعداد

1

قیچی استاندارد مستقیم   5/16

1

2

قیچی متسن بام کرو       20

1

3

قیچی مایو کرو             17

1

4

پنست بی دندانه            16

1

5

پنست دندانه دار          16

1

6

پنس موسکیتو هالستد مستقیم  5/12

2

7

پنس موسکیتو هالستد کرو    5/12

4

8

پنس کرایل کرو          14

2

9

پنس کوخر مستقیم     2*1         16

2

10

پنس شان گیر           11

5

11

رینگ فورسپس         20

1

12

سوزنگیر مایو – هگار   14

1

13

سوزنگیر مایو – هگار   16

1

14

دسته بیستوری شماره    3

1

15

دسته بیستوری شماره   4

1

16

اکارتور روکس

1  SET

17

گیره پنس

1

ست پیوند کلیه (گیرنده )

ردیف

مشخصات کالا

تعداد

1

قیچی استاندارد مستقیم  5‚18

1

2

قیچی مایو کرو  17

1

3

قیچی متسن بام – نلسون کرو  18

1

4

قیچی متسن بام – نلسون کرو  23

1

5

پنست استاندارد بی دندانه  16

1

6

پنست استاندارد بی دندانه  20

1

7

پنست استاندارد بی دندانه  25

1

8

پنست استاندارد با دندانه  16

1

9

پنست استاندارد با دندانه  20

1

10

پنست دوبیکی مستقیم  20

2

11

پنس موسکیتو هالستد مستقیم  5‚12

2

12

پنس موسکیتو هالستد کرو  5‚12

6

13

پنس کرایل مستقیم  14

2

14

پنس کرایل کرو 14

6

15

پنس بنگولا کرو  26

4

16

پنس روچستر پین مستقیم  20

1

17

پنس روچستر پین کرو 20

1

18

پنس کوخر مستقیم  2*1   16

2

19

پنس کوخر مستقیم  2*1   24

2

20

پنس جمینی (رایت انگل )   18

1

21

پنس رایت انگل لیهی (واسکولار )   19

1

22

پنس رایت انگل لیهی (واسکولار )   23

1

23

پنس شان بکهاوس    13

8

ست پیوند کلیه (گیرنده )

ردیف

مشخصات کالا

تعداد

24

پنس اسپونج کولین مستقیم   25

1

25

پنس اسپونج (رینگ ) فورستر   25

2

26

سوزنگیر مایو – هگار    16

1

27

سوزنگیر مایو هگار     20

1

28

سوزنگیر دو بیمی طلائی

1

29

دسته بیستوری استاندارد   7

1

30

دسته بیستوری استاندارد   4

1

31

سر آسپیراتور یانکوئر   27

1

32

اکارتور روکس

1

33

اکارتور روکس

1

34

اکارتور فارابوف  15

1 SET

35

اکارتوردیور  50     30

1

36

اکارتوردیور  75     30 

1

37

اکارتور نواری

1

38

اکارتور بالفور بزرگسالان کامل   180

1

39

پنس الیس 5*6    15

2

40

پنس الیس 5*6    19

2

41

پنس ببکاک    18

2

42

پنس ببکاک    24

2

43

گیره وسایل

2

اقلام ذیل به عنوان تک پیچ در جراحی پیوند کلیه (گیرنده ) مورد نیاز می باشد.

ردیف

مشخصات کالا

تعداد

1

پنس ساتنسکی دو بیکی   20

1

2

پنس ساتنسکی دو بیکی   24

1

3

پنس ساتنسکی دو بیکی   23 (90 درجه )

1

4

بولداک مستقیم

1

5

بولداک کرو

1

ست کورتاژ تشخیصی

ردیف

مشخصات  کالا

تعداد

1

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر    20

1

2

اسپاکولوم واژینال پدرسون     22*100

1

3

اکارتور زنان (والو )دو تائی کریستلر

1

4

بوژی دو سر هگار         4/3-16/15

7

5

هیسترو متر سیمز       32

1

6

کورت زنان سیمز مالیبل     31

1

7

کورت زنان سیمز مالیبل     31

1

8

کورت زنان سیمز مالیبل     31

1

9

کورت زنان سیمز مالیبل     31

1

10

کورت زنان سیمز مالیبل     31

1

11

کورت زنان سیمز مالیبل     31

1

12

تناکولوم دو شاخ شرودر    25

1

13

تناکولوم چهار شاخ شرودر مستقیم     24

1

14

پنس آلیس     5*6    19

1

15

سوند فلزی      15

1

ست کورتاژ تخلیه ای

ردیف

مشخصات  کالا

تعداد

1

پنس اسپونچ (رینگ ) فورستر    20

1

2

بوژی دو سر هگار    4/3-16/15

7

3

اکارتور زنان (والو )دوتائی کریستلر 

1

4

هیسترومتر سیمز     32

1

5

کورت زنان سیمز مالیبل    31

1

6

کورت زنان سیمز مالیبل    31

1

7

کورت زنان سیمز مالیبل    31

1

8

کورت زنان سیمز مالیبل    31

1

9

کورت زنان سیمز مالیبل    31

1

10

کورت زنان سیمز مالیبل    31

1

11

تناکولوم دو شاخ شرودر    25

1

12

پنس آلیس    5*6      19

1

13

سوند فلزی      15

1

سیستوسل – رکتوسل

ردیف

مشخصات  کالا

تعداد

1

قیچی استاندارد مستقیم         5/16

1

2

قیچی مایوکرو     17

1

3

قیچی متسن بام-نلسون کرو     20

1

4

پنست استاندارد بی دندانه       18

1

5

پنست استاندارد با دندانه        18

1

6

پنس کرایل کرو         14

5

7

پنس کوخر مستقیم    2 *1     18

2

8

پنس شان بکهاوس     11

6

9

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر   20

1

10

سوزنگیر هالسی      13

1

11

سوزنگیر مایو – هگار        18

1

12

دسته بیستوری استاندارد  3

1

13

اکارتور دو تائی (والو بالا و پائین ) زنان کریستلر

1

14

تناکولوم دو شاخ شرودر   25

1

15

پنس آلیس    5*6     19

3

16

سوند فلزی ادرار    15

1

ست جراحی مغز

ردیف

مشخصات  کالا

تعداد

1

قیچی استاندارد مستقیم   5/16

1

2

قیچی مایو کرو    17

1

3

قیچی متسن بام – نلسون کرو    18

1

4

قیچی  تایلور  دورا   17

1

5

پنست استاندارد بی دندانه    16

1

6

پنست آدسون بی دندانه      12

1

7

پنست تایلور بی دندانه      5/17

1

8

پنست استاندارد با دندانه     16

1

9

پنست آدسون با دندانه       12

1

10

پنست دو بیکی مستقیم       20

1

11

پنس موسکیتو هالستد مستقیم    14

2

12

پنس موسکیتو هالستد کرو    5/12

3

13

پنس کلی کرو      14

5

14

هموستات دندی کرو    14

10

15

پنس کوخر مستقیم      2*1   16

1

16

پنس کوخر کرو          2*1   16

1

17

پنس شان بکهاوس      11

5

18

پنس شان بکهاوس     13

5

19

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر    20

1

20

سوزنگیر مایو – هگار      14

1

21

سوزنگیر مایو – هگار      16

1

22

سوزنگیر مایو – هگار     18

1

23

پنس میشل آگراف         12

1

24

دسته بیستوری استاندارد    3

1

ست جراحی مغز

ردیف

مشخصات  کالا

تعداد

25

دسته بیستوری استاندارد    4

1

26

دسته بیستوری بلند     7

1

27

سر آسپیراتور فریزر  10 میلیمتر     19

1

28

سوند کانوله مغزی     12

1

29

اکارتور چنگکی خودکار ویتلنر تیز    13

1

30

دسته اره ژیگلی

2

31

اره ژیگلی       50

1

32

کاید اره ژیگلی    33

1

33

دایسکتور دو طرفه الیور کرونا    18

1

34

هوک دورا کوشینگ      19

1

35

اکارتور مغزی الیور کرونا

1

36

اکارتور مغزی الیور کرونا  

1

37

اکارتور مغزی الیور کرونا

1

38

اکارتور مغزی الیور کرونا

1

39

اکارتور مغزی الیور کرونا

1

40

کریسون پانچ سر بالا  45 درجه

1

41

رانژور لامینکتومی (پنس دیسک )  3*10     18

1

42

پریوست الویتور لانگبک      19

1

43

پریوست الویتور فارابوف     15

1

44

کورت استخوان برانز       00

1

45

کورد استخوان برانز      1

1

46

کورت استخوان برانز     1

1

47

گوژ دبل اکشن سر کلاغی استیل     23

1

48

گیره وسایل      14

1

ست لامینکتومی

ردیف

مشخصات  کالا

تعداد

1

قیچی استاندارد مستقیم     5/16

1

2

قیچی مایو کرو      17

1

3

قیچی متسن بام – نلسون کرو     18

1

4

پنست استاندارد بی دندانه         16

1

5

پنست استاندارد با دندانه         16

1

6

پنست آدسون با دندانه           12

1

7

پنست دو بیکی مستقیم           16

1

8

پنس موسکیتو هالستد کرو     5/12

3

9

پنس کلی کرو            14

6

10

پنس کوخر مستقیم    2*1      16

1

11

پنس شان بکهاوس    11

4

12

پنس شان بکهاوس    13

2

13

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر    20

1

14

سوزنگیر مایو – هگار    14

1

15

سوزنگیر مایو – هگار    18

1

16

دسته بیستوری استاندارد    3

1

17

دسته بیستوری استاندارد    4

1

18

دسته بیستوری بلند           7

1

19

سر آسپیراتور فریزر 10 میلیمتر       19

1

20

اکارتور چنگکی خودکار ویتلنر تیز    13

1

21

اکارتور چنگکی خودکار آدسون کند   5/26

1

22

اکارتور ریشه عصب اسکوریل       20

1

23

دایسکتور یکطرفه دورا پنفیلد        5/21

1

ست لامینکتومی

ردیف

مشخصات  کالا

تعداد

24

دایسکتور دو طرفه الیور کرونا      18

1

25

هوک دورا کوشینگ        19

1

26

کریسون پانچ سر بالا 40  درجه 3 میلیمتر 20

1

27

کریسون پانچ سر بالا   40 درجه 5 میلیمتر 20

1

28

رانژور لامینکتومی (پنس دیسک ) 3*10    18

1

29

رانژور لامینکتومی بالا (پنس دیسک ) 3*10     18

1

30

رانژور لامینکتومی پائین (پنس دیسک) 3*10    18

1

31

پریوست الویتور لانگبک       19

1

32

پریوست الویتور سدیلوت    19

1

33

کورت استخوان برانز         1

1

34

کورت استخوانی سیمون    24

1

35

گوژدبل اکشن سر کلاغی استیل     23

1

36

رانژور استخوان استیل – لوئر مستقیم     26

1

37

بن کاتر استیل – لیستون کج   27

1

38

گیره وسایل   14

1

لاپاراتومی بزرگسالان

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

قیچی مایو کرو  17

1

1

قیچی استاندارد مستقیم   5/16

2

1

قیچی متسن بام – نلسون کرو   18

3

1

قیچی متسن بام – فینو کرو     23

4

1

پنست استاندارد بی دندانه      18

5

1

پنست استاندارد بی دندانه     20

6

1

پنست استاندارد بی دندانه     25

7

1

پنست استاندارد با دندانه      16

8

1

پنست استاندارد با دندانه     20

9

3

پنس موسکیتو هالستد مستقیم    5/12

10

6

پنس موسکیتو هالستد کرو        5/12

11

3

پنس کرایل مستقیم     14

12

6

پنس کرایل کرو        14

13

2

پنس بنگولا کرو       26

14

1

پنس روچستر پین مستقیم  20

15

2

پنس روچستر پین کرو      20

16

1

پنس کوخر مستقیم  2*1   18

17

2

پنس کوخر مستقیم  2*1   22

18

1

پنس جمینی (رایت انگل )   18

19

1

پنس جمینی (رایت انگل )   23

20

6

پنس شان بکهاوس    11

21

2

پنس اسپونچ (رینگ ) فورستر    20

22

1

سوزنگیر مایو – هگار    16

23

ست لاپاراتومی بزرگسالان

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

سوزنگیر مایو – هگار   20

24

1

سوزنگیر مایو – هگار   24

25

1

دسته بیستوری استاندارد   3

26

1

دسته بیستوری استاندارد   4

27

1

دسته بیستوری بلند   3

28

1

سر آسپیراتور پول سر کج    22

29

1

اکارتور روکس      16

30

1

اکارتور روکس     17

31

1SET

اکارتور فارابوف   15

32

1

اکارتور دیور  50      30 

33

1

اکارتور دیور  75      30

34

1

اکارتور نواری  50     33

35

1

اکارتور بالفور بزرگسالان کامل    180

36

1

پنس آلیس 5*6   15

37

1

پنس آلیس 5*6   19

38

1

پنس ببکاک     16

39

1

پنس ببکاک    20

40

2

گیره وسایل   14

41

ست لاپاراتومی اطفال

ردیف

مشخصات  کالا

تعداد

1

قیچی استاندارد مستقیم   5/14

1

1

قیچی مایو کرو     17

2

1

قیچی متسن بام- نلسون کرو    18

3

1

پنست استاندارد بی دندانه    16

4

1

پنست آدسون با دندانه     12

5

1

پنست استاندارد با دندانه   16

6

1

پنست آدیون با دندانه     12

7

4

پنس بیبی موسکیتو هارتمن کرو   10

8

3

پنس موسکیتوهالستد مستقیم   5/12

9

6

پنس موسکیتو هالستد کرو   5/12

10

4

پنس کرایل کرو    14

11

2

پنس بنگولا کرو   20

12

1

پنس کوخر مستقیم  2*1   14

13

2

پنس کوخر مستقیم   2*1  16

14

1

پنس جمینی (رایت انگل )   14

15

1

پنس جمینی (رایت انگل )   18

16

8

پنس شان بکهاوس     11

17

2

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر   20

18

1

سوزنگیر مایو – هگار    14

19

1

سوزنگیر مایو – هگار   16

20

1

دسته بیستوری استاندارد    3

21

1

دسته بیستوری استاندارد    4

22

1

دسته بیستوری بلند   7

23

ست لاپاراتومی اطفال

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

سر آسپیراتور پول سر کج    22

24

1

اکارتور روکس    15

25

1

اکارتور روکس    16

26

1SET

اکارتور فارابوف  12

27

1

اکارتور دیور      18

28

1

اکارتور دیور    5/12

29

1

اکارتور بیبی – بالفور سه شاخ

30

2

پنس آلیس 4*5   15

31

2

پنس ببکاک     16

32

1

گیره وسایل   14

33

ست جراحی توراکس

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

قیچی مایو کرو    17

1

1

قیچی استاندارد مستقیم  5/16

2

1

قیچی متسن بام –نلسون کرو   18

3

1

قیچی متسن بام – فینو کرو     23

4

1

پنست استاندارد بی دندانه  18

5

1

پنست استاندارد بی دندانه  25

6

1

پنست استاندارد با دندانه   16

7

1

پنست استاندارد با دندانه  20

8

1

پنست سینگلی –توتل    23

9

1

پنست دوبیکی مستقیم  20

10

3

پنس موسکیتو هالستد مستقیم   5/12

11

6

پنس موسکیتو هالستد کرو  5/12

12

3

پنس کرایل مستقیم    14

13

6

پنس کرایل کرو     14

14

2

پنس بنگولا کرو    26

15

1

پنس روچستر پین مستقیم  20

16

2

پنس روچستر پین کرو   20

17

1

پنس کوخر مستقیم    2*1      18

18

2

پنس کوخر مستقیم    2*1     22

19

1

پنس جمینی (رایت انگل )       18

20

1

پنس لیهی (رایت انگل عروقی )   23

21

8

پنس شان بکهاوس      11

22

2

پنس اسپونچ (رینگ)فورستر    20

23

1

سوزنگیر مایو – هگار 16

24

ست جراحی توراکس

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

سوزنگیر مایو – هگار   20

25

1

سوزنگیر مایو – هگار   24

26

1

دسته بیستوری استاندارد  3

27

1

دسته بیستوری استاندارد  4

28

1

دسته بیستوری بلند    3

29

1

سر آسپیراتور یانکوئر   27

30

1 SET

اکارتور فارابوف     15

31

1

دنده بر گرتز –استیل    27

32

1

پریوست الویتور لامبوت10میل    21

33

1

اکارتور توراکس فینو چینو

34

1

دنده جفت کن بیلی    18

35

1

کلامپ ساتنسکی  5/20

36

2

پنس آلیس   5*6      19

37

1

پنس ببکاک    20

38

1

پریوست دوین چپ گرد    17

39

1

پریوست دوین راست گرد  17

40

2

گیره وسایل    14    

41

ست جنرال کوچک

تعداد

مشخصات  کالا

ردیف

1

قیچی استاندارد مستقیم  5/16

1

1

قیچی متسن بام – نلسون کرو    18

2

1

پنست استانداردبی دندانه   14

3

1

پنست استاندارد بی دندانه    18

4

1

پنست استاندارد با دندانه    14

5

1

پنست استاندارد با دندانه    18

6

2

پنس موسکیتو هالستد کرو   5/12

7

2

پنس کلی مستقیم   14

8

3

پنس کلی کرو      14

9

1

پنس کوخر مستقیم  2*1   16

10

1

پنس جمینی (رایت انگل )   14

11

3

پنس شان بکهاوس    11

12

1

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر    18

13

1

سوزنگیر مایو- هگار   14

14

1

سوزنگیر مایو – هگار   18

15

1

دسته بیستوری استاندارد    3

16

1SET

اکارتور فارابوف   12

17

1

پنس آلیس 5*6    15

18

1

پنس ببکاک   16

19

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه