تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 شنبه 14 تير 1399  -  19:35 استانداردهای تجهیزات پزشکی اتاق عمل تجهیزات سطح 5 (بیمارستان قطبی) و سطح 6 (بیمارستان کشوری) جراحی قلب و عروق

اتاق عمل جراحی قلب و عروق

این تخصص نیز بدلیل اهمیت ونوع فعالیت در هر مرکز در سطح 5 و 6 در نظر گرفته شد علاوه بر تجهیزات اتاق عمل عمومی در همان سطح تجهیزات لیست شده را نیز می خواهد .

( سطح 5 ) ـ تجهیزات سرمایه ای   ـ اتاق عمل ـ جراحی قلب و عروق

ردیف

نام دستگاه

کد تقسیم بندی(FDA )

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

مانیتور آریتمی

870.1025

1 عدد

 

Arrhtima  detector   and   alarm

2

فشارسنج سیاهرگی

870.1140

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

3

Fiberoptic  Oximeter

870.1230

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

4

Steerable  catheter  control

870.1290

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

5

Veseldialator  for  precataues  cotheter

870.1310

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

6

Trace   microsphere

870.1360

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

7

تروکار

870.1360

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

8

Programmable Diagnostic  computer

870.1450

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

9

دنسیتومتر

870.1450

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

10

سرنگ آنژیوگرافی

870.1650

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

11

پیس میکر قابل برنامه ریزی خارجی

870.1915

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

12

Withdrawal  infision  pump

870.1800

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

13

Thermodilution  Probe

870.1915

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

14

آمپلی فایر پتانسیل بدن

870.2060

1 عدد

 

Briopotential  amplfier  and  signal   ciniditoner

15

Cardiovascular Blood  Flowmeter

870.2100

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

16

Cardiotachometer

870.2300

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

17

Apex  Cordiograph

870.2310

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

18

Echo   cardiograph

870.2320

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

19

Ballisto  Cordiograph

870.2390

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

20

Phono  Cardiographs

870.2390

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

21

Vectro  Cardiographs

870.2400

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

22

Medical  cathode  ray  display

870.2450

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

23

Ear  Oximeter

870.2710

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

24

Impedance   phlebograph

870.2750

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

25

Impedance  Pletlysmograph

870.2770

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

26

پلتسموگرافی بادی

870.2780

1 عدد

 

یا روغنی یا فتوالکتریک

27

سیگنال بیمار به روش رادیوفرکانس

870.2910

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

28

کلمپ عروقی

870.3250

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

29

کلمپ وناکاوا

870.3260

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

30

ثابت کننده های عروقی

870.3300

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

31

Ventricular   Bypass  device

870.3545

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

32

شارژ پیس میکر

870.3670

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

33

پروگرامر پیس میکر

870.3700

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

34

تستر پیس میکر

870.3720

1 عدد

 

مربوط به الکترودها

( سطح 5 ) ـ تجهیزات سرمایه ای   ـ اتاق عمل ـ جراحی قلب و عروق

ردیف

نام دستگاه

کد تقسیم بندی(FDA )

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

35

محرک عصب کاروتید

870.3850

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

36

وسایل بیوپسی قلبی

870.4075

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق ( ماهیچه قلبی)

37

ماشین قلبی ـ ریوی

870.4220

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

38

اکسیژنوتاور قلبی ـ ریوی

870.4350

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

39

پمپ خون قلبی ـ ریوی غیر چرخشی

870.4360

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

40

کلمپ عروقی

870.4450

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

41

Surgical Vessel   dilator

870.4475

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

42

ست جراحی قلب

870.4500

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

43

Intraluminoe  Artery  stliper

870.7875

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

44

External    vein   striper

870.7885

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

45

فشاردهنده خارجی قلب

870.5200

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

46

پالس شمار خارجی قلب

870.5200

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

47

Comperassible   limb   sleere

870.5800

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

48

Thermal  Regulatings  system

870.5200

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

49

تورنیک با چرخش اتوماتیک

870.5925

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

( سطح 6 ) ـ تجهیزات سرمایه ای   ـ اتاق عمل ـ جراحی قلب و عروق

ردیف

نام دستگاه

کد تقسیم بندی(FDA )

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

مانیتور آرتیمی

870.1025

1 عدد

 

Arrhtima  detector   and   alarm

2

فشارسنج سیاهرگی

870.1140

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

3

Fiberoptic  Oximeter

870.1230

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

4

Steerable  catheter  control

870.1290

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

5

Veseldialator  for  precataues  cotheter

870.1310

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

6

Trace   microsphere

870.1360

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

7

تروکار

870.1360

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

8

Programmable Diagnostic  computer

870.1450

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

9

دنسیتومتر

870.1450

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

10

سرنگ آنژیوگرافی

870.1650

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

11

پیس میکر

870.1915

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

12

Withdrawal  infision  pump

870.1800

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

13

Thermodilution  Probe

870.1915

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

14

آمپلی فایر پتانسیل بدن

870.2060

1 عدد

 

Briopotential  amplfier  and  signal   ciniditoner

15

Cardiovascular  Blood  Flowmeter

870.2100

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

16

Cardiotachometer

870.2300

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

17

Apex  Cordiograph

870.2310

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

18

Echo   cardiograph

870.2320

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

19

Ballisto  Cordiograph

870.2390

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

20

Phono  Cardiographs

870.2390

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

21

Vectro  Cardiographs

870.2400

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

22

Medicalcathode ray  display

870.2450

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

23

Ear  Oximeter

870.2710

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

24

Impedance   phlebograph

870.2750

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

25

Impedance  Pletlysmograph

870.2770

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

26

پلتسموگرافی بادی

870.2780

1 عدد

 

یا روغنی یا فتوالکتریک

27

سیگنال بیمار به روش رادیوفرکانس

870.2910

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

28

کلمپ عروقی

870.3250

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

29

کلمپ وناکاوا

870.3260

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

30

ثابت کننده های عروقی

870.3300

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

31

Ventricular   Bypass  device

870.3545

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

32

شارژ پیس میکر

870.3670

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

33

پروگرامر پیس میکر

870.3700

1 عدد

 

در هر اتاق عمل

34

تستر پیس میکر

870.3720

1 عدد

 

مربوط به الکترودها

( سطح 6 ) ـ تجهیزات سرمایه ای   ـ اتاق عمل ـ جراحی قلب و عروق

ردیف

نام دستگاه

کد تقسیم بندی(FDA )

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

35

محرک عصب کاروتید

870.3850

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

36

وسایل بیوپسی قلبی

870.4075

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق ( ماهیچه قلبی)

37

ماشین قلبی ـ ریوی

870.4220

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

38

اکسیژنوتاور قلبی ـ ریوی

870.4350

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

39

پمپ خون قلبی ـ ریوی غیر چرخشی

870.4360

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

40

کلمپ عروقی

870.4450

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

41

Surgical Vessel   dilator

870.4475

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

42

ست جراحی قلب

870.4500

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

43

Intraluminoe  Artery  stliper

870.7875

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

44

External    vein   striper

870.7885

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

45

فشاردهنده خارجی قلب

870.5200

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

46

پالس شمار خارجی قلب

870.5200

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

47

Comperassible   limb   sleere

870.5800

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

48

Thermal  Regulatings  system

870.5200

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

49

تورنیک با چرخش اتوماتیک

870.5925

1 عدد

 

به ازاء هر اتاق

( سطح 5 ) ـ تجهیزات نیمه مصرفی  ـ اتاق عمل ـ جراحی قلب و عروق

ردیف

نام دستگاه

کد تقسیم بندی(FDA )

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

Indicatorinjector

870.1660

2 عدد

 

به ازاء هر اتاق

2

Syringe   actuator

870.1670

2 عدد

 

به ازاء هر اتاق

3

ترانسدیوسر کاردیوگرافی آپسکو

870.2840

2 عدد

 

به ازاء هر اتاق

4

ترانسدیوسر اکستراوسکولار

870.2850

2 عدد

 

به ازاء هر اتاق

5

ترانسدیوسر صدای قلب

870.2860

2 عدد

 

به ازاء هر اتاق

6

ترانسدیوسر کاتتری شکل

870.2870

2 عدد

 

به ازاء هر اتاق  (برای فشار)

7

ترانسدیوسر اولتراسوند

870.2880

2 عدد

 

به ازاء هر اتاق

8

Vessel occlusion   transdioser

870.2880

2 عدد

 

به ازاء هر اتاق

9

ترانسدیوسر بیمار با کابل

870.2900

2 عدد

 

به ازاء هر اتاق

 ( سطح 6 ) ـ تجهیزات نیمه مصرفی  ـ اتاق عمل ـ جراحی قلب و عروق

ردیف

نام دستگاه

کد تقسیم بندی(FDA )

تعداد استاندارد

تعداد مطلوب

ملاحظات

1

Indicator injector

870.1660

2 عدد

 

به ازاء هر اتاق

2

Syringe   actuator

870.1670

2 عدد

 

به ازاء هر اتاق

3

ترانسدیوسر کاردیوگرافی ایکس

870.2840

2 عدد

 

به ازاء هر اتاق

4

ترانسدیوسر اکستراوسکولار

870.2850

2 عدد

 

به ازاء هر اتاق

5

ترانسدیوسر صدای قلب

870.2860

2 عدد

 

به ازاء هر اتاق

6

ترانسدیوسر کاتتری شکل

870.2870

2 عدد

 

به ازاء هر اتاق  (برای فشار)

7

ترانسدیوسر اولتراسوند

870.2880

2 عدد

 

به ازاء هر اتاق

8

Vesselocclusion   transdioser

870.2880

2 عدد

 

به ازاء هر اتاق

9

ترانسدیوسر بیمار با کابل

870.2900

2 عدد

 

به ازاء هر اتاق

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه