تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران راهنمای خرید تجهیزات پزشکی ایران کدینگ تجهیزات پزشکی ایران شرکتهای تجهیزات پزشکی ایران ادارات تجهیزات پزشکی ایران واژه نامه تجهیزات پزشکی ایران استانداردهای تجهیزات پزشکی ایران مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ایران تالارهای گفتگوی مهندسی پزشکی ایران
درباره سایت تجهیزات پزشکی ایران | اخبار و تازه ها | تماس با پرشیا شبکه | موارد قانونی | عضویت در سایت | نقشه سایت
 يک شنبه 15 تير 1399  -  14:44 استانداردهای تجهیزات پزشکی آزمایشگاه

آزمایشگاه

Standarde Code : S.M.E.7

 مقدمه :

هدف از تاسیس آزمایشگاههای تشخیص طبی انجام آزمایشهای مختلف بروی انواع نمونه های بدن انسانی به منظور تشخیص بیماریها ،رد بیماریها ،کنترل درمان ،پیش آگهی درمان ، پیش آگهی بیماری ، تعیین نوع دارو ، انجام تستهای غربالگری و اپیدمیولوژی می باشد .

آزمایشگاههای تشخیص طبی شامل بخشهای شیمی ، خون شناسی ، سرم شناسی ، ایمنی شناسی ،میکروب شناسی انگل شناسی ، قارچ شناسی ، ویروس شناسی ، تجزیه ادرار ،هورمون شناسی ، انتقال خون ، آسیب شناسی و سیتولوژی می باشد .

نیروهای فنی آزمایشگاه شامل کاردان، کارشناس ، کارشناس ارشد، دکترای علوم آزمایشگاهی ، پاتولوژیست کلینکال ، پاتولوژیست آناتومیکال یا پاتولوژیست توام و متخصصین علوم آزمایشگاهی با شرح وظایف مشخص می باشند .

نیروهای غیر فنی آزمایشگاه شامل پرسنل جهت پذیرش و انجام کارهای دفتری آمایشگاه با مدرک حداقل دیپلم و متصدی خدمات عمومی آزمایشگاه با مدرک زیر دیپلم می باشند .

جهت انجام آزمایشها در سطوح مختلف درمانی نیاز به سطح بندی آزمایشگاههای تشخیص طبی به منظور ارائه خدمات در حد وظائف محوله می باشد که در این مجموعه سعی در سطح بندی خدمات بر اساس مرکز بهداشتی درمانی روستائی (درمان بستر) ، بیمارستان شهرستان ، بیمارستان ناحیه ای ، بیمارستان منطقه ای ،بیمارستان قطبی و بیمارستان کشوری گردیده است . در ضمن در سطوح مختلف نوع آزمایشها ، تجهیزات اموالی و مواد نیمه مصرفی و مصرفی ، میزان پذیرش ، مدیریت وپرسنل مورد نیاز مشخص گردیده است .

 آزمایشگاه سطح 1

تعریف: به آزمایشگاهی اطلاق می گردد که در یک مرکز بهداشتی درمانی روستائی ( درمان بستر) واقع شده است .

بخشهای فعال : شیمی – خون شناسی – سرم شناسی – انگل شناسی – تجزیه ادرار

نوع آزمایشها : در حد اورژانس و بهداشتی

حداقل مکان : 50 متر مربع ( براساس حداقل تجهیزات ضروری جهت انجام آزمایشات فوق )

میزان پذیرش : بین 5 تا 20 نفر در روز

مدیریت : حداقل کاردان علوم آزمایشگاهی

پرسنل مورد نیاز : به یک نفر نیروی فنی به ازاء هر 340 واحد کاری در روز

آزمایشگاه سطح 2
 

تعریف : به آزمایشگاهی اطلاق می گردد که در یک مرکز بهداشتی درمانی روستائی ( درمان بستر نوع ( A   واقع شده است .

بخشهای فعال : شیمی - خون شناسی - سرم شناسی - انگل شناسی - تجزیه ادرار و میکروب شناسی

نوع آزمایشها : آزمایشهائی که توسط پزشک عمومی جهت بیماران بستری در بخشهای داخلی ، جراحی ، زنان و اطفال درخواست می گردد .

حداقل مکان : 120 متر مربع

میزان پذیرش : بین  20  تا 50 نفر در روز

مدیریت : حداقل کاردان با تجربه یا کارشناس

پرسنل مورد نیاز : به یک نیروی فنی به ازاء هر 340 واحد کاری در روز

آزمایشگاه سطح 3

تعریف : به آزمایشگاهی اطلاق می گردد که در یک بیمارستان شهرستان و یا در آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان واقع شده است .

بخشهای فعال : شیمی – خون شناسی – سرم شناسی – انگل شناسی – تجزیه ادرار – میکروب شناسی و انتقال خون

نوع آزمایشها : آزمایشهائی که توسط متخصصین داخلی، جراحی عمومی ، زنان و زایمان ، کودکان و نوزادان جهت بیماران بستری در بیمارستان درخواست می گردد .

حداقل مکان : 250 متر مربع

میزان پذیرش : بین 40 تا 80 نفر در روز

مدیریت : حداقل یک کارشناس با تجربه

پرسنل مورد نیاز : به یک نیروی فنی به ازاء هر 340 واحد کاری در روز

آزمایشگاه سطح 4

تعریف : به آزمایشگاهی اطلاق می گرددکه در یک بیمارستان ناحیه ای و یا منطقه ای واقع شده است .

بخشهای فعال : شیمی – خون شناسی – سرم شناسی و ایمنی شناسی – انگل شناسی – تجزیه ادرار –  میکروب شناسی – انتقال خون – شیمی مخصوص – هورمون شناسی – قارچ شناسی – آسیب شناسی و سیتولوژی

نوع آزمایشها : آزمایشهائی که توسط کلیه متخصصین جهت بیماران بستری در بیمارستان ناحیه ای و یا منطقه ای درخواست می گردد .

حد اقل مکان : 500 متر مربع

میزان پذیرش : بین 60 تا 150 نفر در روز

مدیریت : پاتولوژیست ، دکترای علوم آزمایشگاهی و یا متخصص علوم آزمایشگاهی

پرسنل مورد نیاز : به یک نیروی فنی  به ازاء هر 340 واحد کاری در روز  

آزمایشگاه سطح 5 و 6

تعریف : به آزمایشگاهی اطلاق می گردد که در یک بیمارستان قطبی و یا کشوری واقع شده است .

بخشهای فعال :شیمی – خون شناسی – سرم شناسی و ایمنی شناسی – انگل شناسی – تجزیه ادرار – میکروب شناسی انتقال خون – شیمی مخصوص – هورمون شناسی – قارچ شناسی – ویروس شناسی – آسیب شناسی و سیتولوژی –سم شناسی – سیتوژنتیک

نوع آزمایشها : کلیه آزمایشهای درخواستی

حداقل مکان : 800 متر مربع

میزان پذیرش : از 120 نفر به بالا

مدیریت : پاتولوژیست ، دکترای علوم آزمایشگاهی و یا متخصص علوم آزمایشگاهی

پرسنل مورد نیاز : به یک نیروی فنی به ازاء هر340 واحد کاری در روز

آزمایش هائی که در سطوح مختلف آزمایشگاهی انجام می شود :

ردیف

نام آزمایش

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5 و6

1

FBS

ً

ً

ً

ً

ً

2

BUN

ً

ً

ً

ً

ً

3

Widal

ً

ً

ً

ً

ً

4

Wright

ً

ً

ً

ً

ً

5

VDRL(RRR)

ً

ً

ً

ً

ً

6

CRP

ً

ً

ً

ً

ً

7

2ME

ً

ً

ً

ً

ً

8

ASO

ً

ً

ً

ً

ً

9

Stool OB/OP

ً

ً

ً

ً

ً

10

Malaria

ً

ً

ً

ً

ً

11

Leishmania

ً

ً

ً

ً

ً

12

CBC/Plt

ً

ً

ً

ً

ً

13

ESR

ً

ً

ً

ً

ً

14

Blood group- Rh

ً

ً

ً

ً

ً

15

Urinalysis

ً

ً

ً

ً

ً

16

Pregnancy

ً

ً

ً

ً

ً

17

Gram  Stain

ً

ً

ً

ً

ً

18

Direct  Smear for  fungus

ً

ً

ً

ً

ً

19

Coombs wright

-

ً

ً

ً

ً

20

RA

-

ً

ً

ً

ً

21

Retic count

-

ً

ً

ً

ً

22

PT

-

ً

ً

ً

ً

23

PTT

-

ً

ً

ً

ً

24

Urine culture

-

ً

ً

ً

ً

25

Stool culture

-

ً

ً

ً

ً

آزمایش هائی که در سطوح مختلف آزمایشگاهی انجام می شود :

ردیف

نام آزمایش

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5 و6

26

Throat culture

-

ً

ً

ً

ً

27

Diphtheria

-

ً

ً

ً

ً

28

Scabies

-

ً

ً

ً

ً

29

Creatinine

-

-

ً

ً

ً

30

Uric acid

-

-

ً

ً

ً

31

Triglyceride

-

-

ً

ً

ً

32

Cholesterol

-

-

ً

ً

ً

33

LFT

-

-

ً

ً

ً

34

CK

-

-

ً

ً

ً

35

LD

-

-

ً

ً

ً

36

Na

-

-

ً

ً

ً

37

K

-

-

ً

ً

ً

38

Ca

-

-

ً

ً

ً

39

P

-

-

ً

ً

ً

40

G6PD

-

-

ً

ً

ً

41

Fibrinogen

-

-

ً

ً

ً

42

Cross match

-

-

ً

ً

ً

43

HbA2

-

-

ً

ً

ً

44

Semen analysis

-

-

ً

ً

ً

45

Other cultures

-

-

ً

ً

ً

46

Pap smear

-

-

ً

ً

ً

47

Buccal smear

-

-

ً

ً

ً

48

Direct coombs

-

-

ً

ً

ً

49

Indirect coombs

-

-

ً

ً

ً

50

Bleeding time

-

-

ً

ً

ً

آزمایش هائی که در سطوح مختلف آزمایشگاهی انجام می شود :

ردیف

نام آزمایش

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5 و6

51

Morphine

-

-

ً

ً

ً

52

Clotting time

-

-

ً

ً

ً

53

Acid fast stain

-

-

ً

ً

ً

54

Stone analysis

-

-

ً

ً

ً

55

Hormons

-

-

-

ً

ً

56

Tumor  Markers

-

-

-

ً

ً

57

Pathology

-

-

-

ً

ً

58

Cytology

-

-

-

ً

ً

59

Other chemical tests(شیمی مخصوص )

-

-

-

ً

ً

60

Electrophoresis

-

-

-

ً

ً

61

Fungal Culture

-

-

-

ً

ً

62

Chromatography

-

-

-

-

ً

63

Electron microscopy

-

-

-

-

ً

64

Virology

-

-

-

-

ً

65

Toxicology

-

-

-

-

ً

66

(اندازه گیری فلزات با اتمیک ابزوربشن)                Zn-Cu-…

-

-

-

-

ً

67

تستهای جدید بین المللی

-

-

-

-

ً

68

PCR

-

-

-

-

ً

69

ویروس شناسی

-

-

-

-

ً

بازار الکترونیکی کالا و تجهیزات پزشکی

سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی pMq

موسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه